Tauku deglis warto, Kā atvieglot noņemt molu

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Küpsetamist tuleb jälgida. Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso. Nie wyjmować urządzenia ze styropianowej podstawy do czasu instalacji.

Pl ts virsmas rež is 3. Vad bas panelis 4. Regul jama k ja 7.

Citas šī vārda nozīmes:

Norobe ota virsma traipiem 8. Stikla p rsegs PL Opis urz dzenia Widok ogólny. Ruszta p yty podpalnikowej 3. Panel kontrolny 4. Pó ka ruszt 5. Pó ka brytfanna 6. Nó ki regulowane 7.

Nesmalcināta griķu graudaugi, 6 burti, 1 burts "I"

P yta podpalnikowa 8. Prowadnice pó ek 9. Szklana pokrywa LT Prietaiso apra ymas Bendras vaizdas. Duj degiklis 2. Svara zuduma brauciens iedvesmojošs citāts tinklelis 3.

Valdymo pultas 4. Reguliuojamoji kojelè 7.

tauku deglis warto netīšu svara zudums un demence

TIškal sulaikymo paviršius 8. Stiklinis gaubtas EE Seadme kirjeldus Ülevaade. Gaasipõleti 2. Rest 3. Juhtpaneel 4. GRILL 5. Reguleerimisjalg 7. Tilgaalus 8. Lampka kontrolna programatora 2.

Sūtīt draugam

Programator elektroniczny 6. Elektronin virimo programa 6.

 • Lauvas datumi syrup svara zudums
 • pozitivadoma.lv - Page 3 of 23 -
 • Sarkanā gaisma nm :iekļūst ādas mm.

Kaitlent s duj degikil valdymo ranken l s HU. A készülék leírása Kezelőpanel 6 mérséklet ellenőrző lámpa 7. Választó gomb 5. Elektronikus időzítő 8. A tűzhely gázégőinek vezérlő gombjai LV Ierîces apraksts Vispariga informacija. Przed przystàpieniem do u ytkowania urzàdzenia, tauku deglis warto y starannie zapoznaç si z podr cznikiem u ytkownika. Zawiera on tauku deglis warto ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs ugi oraz konserwacji kuchenki.

Podr cznik nale y zachowaç do póêniejszego u ytku. Instrukcj nale y zachowaç na przysz oêç. Instrukcja musi byç do àczona do urzàdzenia w przypadku sprzeda y, przekazywania innym osobom lub przeprowadzki.!

 1. Slim fast cik daudz svara zudums mēnesī
 2. EMS ādas un ķermeņa novājēšanas un tonning mašīna.
 3. Pēc zirņu ievārījuma ēšanas Karlsons saņēma ne tikai mērci, bet arī pēcdedzinātāju
 4. Jeśli na urządzeniu brak tego oznaczenia, należy odnieść się do instrukcji technicznych, w których znajdują się niezbędne wskazówki dotyczące dostosowania urządzenia do warunków użytkowania w danym kraju.
 5. Kā atvieglot noņemt molu
 6. Svara zudums pēc visu 30
 7. N e tauku zudums
 8. Labākais veids kā sadedzināt augšstilbu taukus

Poni sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà na celu zapewnienie mo liwie najbardziej profesjonalnego i doêwiadczonego wykonania czynnoêci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.! Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale y przeprowadzaç po od àczeniu kuchenki od zasilania. Wentylacja pomieszczenia Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchennym itp.

Podstawa prawna, w oparciu, tauku deglis warto którà oceniamy przydatnoêç pomieszczenia do zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 grudnia r.

Varas-valsts, ja nav operācija, tā tiks automātiski slēgtas, pēc 10 minūtēm. Viegli skenēt un atpakaļ uz ādu. Jūs nevarat palikt vienā vietā uz ilgu laiku, kamēr strādā. Pēc 2 minūšu darba, tas automātiski pāriet gaidīšanas režīmā. Uzlāde: 1.

Wa ne: niniejsze urzàdzenie mo e byç instalowane i wykorzystywane wy àcznie w pomieszczeniach tauku deglis warto trwa à wentylacjà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Pomieszczenie powinno umo liwiaç dop yw powietrza, które niezb dne jest do w aêciwego spalania gazu. Powietrze mo e byç dostarczane w wyniku bezpoêredniego przep ywu z zewnàtrz przez kana o przekroju, co najmniej 00 cm 2, którego konstrukcja musi uniemo liwiaç przypadkowe zablokowanie Rysunek A.

Ewentualnie dop yw powietrza mo e odbywaç si poêrednio z sàsiednich pomieszczeƒ, które wyposa one sà w kana y wentylacyjne wychodzàce na zewnàtrz, spe niajàce wymagania dla kana ów opisane powy ej.

Kāju novājēšanas vingrinājumi

Wszystko to przy za o eniu, e sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypialniami ani nie wyst puje w nich zagro enie po arowe Rysunek B.! JeÊli kuchnia jest wykorzystywana intensywnie I d ugo, to mo e okazaç si konieczne otworzenie okna dla poprawienia wentylacji. A Rysunek A Przyk ady otworów wentylacyjnych Odprowadzanie spalin Pomieszczenie, w którym ma byç zainstalowana kuchnia powinno byç wyposa one w system wentylacji odprowadzajàcy na zewnàtrz spaliny powstajàce podczas spalania.

Instalacja ta powinna sk adaç si z okapu lub wentylatora elektrycznego, który w àcza si automatycznie za ka dym razem, gdy uruchamiana jest kuchnia. Gaz p ynny tauku deglis warto ci szy od powietrza i w zwiàzku z tym ma tendencje do gromadzenia si na dolnych poziomach.

tauku deglis warto apex svara zudumu atsauksmes

Pokoje, w których zainstalowano butle z gazem p ynnym, powinny byç wyposa one w kana y wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnàtrz, umo liwiajàce wydostawanie si gazu w przypadku nieszczelnoêci. Z tego samego powodu butle z gazem, zarówno puste jak i cz Êciowo nape nione, nie powinny byç ani instalowane, ani przechowywane w pomieszczeniach usytuowanych pod powierzchnià ziemi piwnice, itp.

Dobrà praktykà jest przechowywanie w pomieszczeniu kuchennym jedynie tego zbiornika, który jest aktualnie wykorzystywany, pod warunkiem, e nie znajduje si on zbyt blisko êróde ciep a piecyki, kominki, piekarniki, itp. Ustawianie i poziomowanie kuchni Kuchnia gazowa pod wzgl dem ochrony przed przegrzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem klasy X i jako taka mo e byç zabudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoêci p yty roboczej tj.

Zabudowa powy ej tego poziomu jest zabroniona. Jednak w ka dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok adzin oraz klej do jej przyklejenia odporny na temperatur 00 C. Niespe tauku deglis warto tego warunku mo e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub odklejenia ok adziny.

tauku deglis warto svara zudums ēšanas grafiks

Je eli nie mamy pewnoêci, co do odpornoêci termicznej mebli, kuchni nale y zabudowaç meblami zachowujàc odst p ok. Âciana znajdujàca si za kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury. Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana mo e rozgrzaç si do temperatury oko o 90 C. W aêciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl dnienia poni szych kwestii: Tauku deglis warto mo na zainstalowaç w kuchni, kuchnio-jadalni lub pokoju spe niajàcym warunki techniczne wynikajàce z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç w azience ani w pomieszczeniu z prysznicem.

Meble znajdujàce si obok kuchni, które wystajà powy ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si w odleg oêci, co najmniej mm od kraw dzi p yty z palnikami. Szafki sàsiadujàce z okapem mm.

tauku deglis warto tauku sadedzināt slovenija

Minimalna odleg oêç nad poziomem palników, w jakiej mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia ów niezabezpieczonych termicznie wynosi mm. Nie stosowaç zas on z ty tauku deglis warto kuchni i w odleg oêci nie mniejszej ni mm od jej boków. Okapy nale y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do àczonych do nich instrukcjach obs ugi, ale nie ni- ej ni mm.

Kuchnia ma nast pujàcà technicznà specyfikacj : Kat. JeÊli jest to konieczne nale y wkr ciç lub wykr ciç nó ki znajdujàce si w naro nikach podstawy kuchenki a do uzyskania w aêciwego wypoziomowania. Monta nó ek niektóre modele Przyrzàd do montowania nó ek w podstawie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej Kuchenki, które wyposa one sà w trójbiegunowy kabel zasilajàcy przystosowane sà do zasilania pràdem zmiennym o parametrach podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej we wn ce pod piekarnikiem.

APĢĒRBI, AKSESUĀRI

Uwaga: Do zasilania kuchni nie nale y stosowaç transformatorów, przejêciówek ani boczników, gdy mogà si one nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç. Na kablu zasilajàcym nale y zamontowaç standardowà wtyczk, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià eniu, które podano na tabliczce znamionowej.

Ewentualnie, pod àczyç urzàdzenie bezpoêrednio do instalacji elektrycznej. W tym przypadku nale y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy àcznik sieciowy o odleg oêci tauku deglis warto, co najmniej 3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa przewód uziemiajàcy nie mo e tauku deglis warto roz àczany przez wy àcznik.

Svara zudums auksti sviedri àcznik ten b dzie odcina kuchenk od zasilania. Kabel zasilajàcy powinien byç u o ony tauku deglis warto taki sposób, aby temperatura w adnym punkcie jego powierzchni nie mog a przekroczyç temperatury pokojowej powi kszonej o 50 C. Przed wykonaniem po àczenia nale y sprawdziç czy: Urzàdzenie posiada obwód ochronny i wtyczk zgodnà z obowiàzujàcymi przepisami.

Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà obcià- enie kuchenki.

tauku deglis warto svara zuduma izšķērdēšana

Instalacja elektryczna wyposa ona jest w skuteczny system uziemiajàcy spe niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów.! Wtyczka lub wy àcznik sieciowy muszà byç atwo dost pne po zainstalowaniu kuchenki.! Przewód zasilajàcy nie mo e byç zagi ty lub przygnieciony.!

 • Kad ēst tauku dedzināšanas pārtiku
 • Kasutusjuhend PLIIT JA AHI - PDF Darmowe pobieranie
 • Mola augšdaļa saplaisā un nokrīt Kurmis kaut kā kļuvis blīvāks Jums var būt interesē: Kā noņemt sarkanos punktus Gaļas molu cēloņi.

Przewód zasilajàcy musi byç regularnie sprawdzany i w razie usterki wymieniony przez autoryzowanego technika.! Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody wynik e z niew aêciwego zainstalowania urzàdzenia.

Pod àczenie gazu do kuchni Uwaga: CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. Pod àczyç kuchni do butli gazowej lub rury instalacji gazowej, przestrzegajàc obowiàzujàcych przepisów, wy àcznie po uprzednim ustaleniu, czy kuchnia mo e byç zasilana gazem wyst pujàcym w danej instalacji.

Niektóre modele kuchenki umo liwiajà pod àczenie instalacji gazowej z lewej lub prawej strony kuchenki aby zmieniç stron zasilania nale y zamieniç po o enie uchwytu w a i korka zamykajàcego oraz wymieniç uszczelk do àczonà do kuchni. W przypadku pod- àczenia do butli z gazem p ynnym nale y zastosowaç regulator ciênienia, spe niajàcy obowiàzujàce przepisy.

Wa ne: nale y sprawdziç tauku deglis warto ciênienie gazu w instalacji zgodne jest z zaleceniami podanymi w tabeli zatytu owanej Parametry dysz i palników. Zapewni to bezpiecznà prac kuchni, w aêciwe zu ycie gazu oraz przed u y czas bezawaryjnej pracy kuchni. Pod àczenie do sztywnej instalacji rurowej miedzianej lub stalowej Pod àczenie do instalacji gazowej powinno byç wykonane w taki sposób, który tauku deglis warto wywo uje napr eƒ w adnym punkcie instalacji ani na adnej cz Êci urzàdzenia.

Urzàdzenie wyposa one jest w regulowanà z àczk w kszta cie litery L oraz uszczelk, które umo liwiajà pod- àczenie do instalacji gazowej. Je eli zajdzie potrzeba przekr cenia z àczki to wymagana b dzie równie wymiana uszczelki do àczonej do urzàdzenia.

Do pod àczenia nale y stosowaç wy àcznie rury i uszczelki odpowiadajàce aktualnie obowiàzujàcym normom. Maksymalna d ugoêç przewodu elastycznego nie mo e przekraczaç mm. Po wykonaniu po àczenia nale y sprawdziç czy elastyczny przewód metalowy nie styka si z adnymi cz Êciami ruchomymi ani czy nie jest niczym przyciêni ty.

Pod àczenie w em elastycznym Tauku deglis warto gazowà pod àczamy w em elastycznym tylko w przypadku zasilania gazem p ynnym z butli gazowej.

Do pod àczenia nale y zastosowaç wà gazowy odpowiadajàcy wymaganiom okreêlonym przez krajowe normy. Je- Êli kuchenka zasilana jest gazem p ynnym nale y zastosowaç regulatory ciênienia, tauku deglis warto spe niajà krajowe przepisy techniczne.

Wewn trzna Êrednica w a powinna wynosiç: 8 mm, w przypadku zasilania gazem p ynnym Sprawdziç czy wà jest ÊciÊle dopasowany na obu koƒcach.