Kimberly richardson abc ziņu svara zudums

Iepriekšējos pētījumos priekšmeti grupēti atbilstoši Lai ar problēmjautājumu saistītās aktivitātes būtu produktīvas, jābūt skaidriizvirzītiem un definētiem mērķiem un prasībām.

Metaholīna deva krājtclpā tika aprēķināta empīriski, izmantojot modeļa eksperimentu ar radioaktīvo '"'Tc gamma kamerā. Kumulatīvā provocējošā deva PD r tika aprēķināta ar Jaeger Masrersereen bronhu provokācijas datorprogrammas palīdzību.

Pirms indukcijas pacients mhalēja mg salbutamola. S Jn'ka. I Tmvuti. Lai samazinātu siekalu piejaukumu, pirms krēpu atklcpošanas pacientam bija jāizskalo mute ar ūdeni, kas tika izspļauts atsevišķā traukā. Ja FF. Iegūtās krēpas tika uzglabātas ledusskapī -4 : C temperatūrā līdz tālākai apstrādei, bet ne ilgāk par 2 stundām Pizzichini.

Uaļu sašķeltā parauga krāsoja ar genctānvioleto un izmantoja kopējā šūnu skaita noteikšanai Neibauera kamerā, skaitot 2x mazos kvadrātiņus.

No šīm uztnepēm veica diferencēto šūnu skaitīšanu. Datu statistiskā apstrāde Iegūtie rezultāti tika izteikti kā vidējais aritmētiskais, kam tika aprēķināta. Rezultātu atšķirību ticamību starp grupām noteica, izmantojot pāra t-testu. Tika veikta korelācijas analīze starp dažādiem rādītājiem un aprēķināta korelācijas ticamības pakāpe.

Rezultāti No 19 iekļautajiem pacientiem pētījumu pabeidza 17 pacienti. Galvenie pētījuma rādītāji apkopoti 3. Analizējot sākotnējos datus pirms mhalējamo kortikosteroīdu terapijas uzsākšanas, pacientiem eozmofļlo leikocītu relatīvais skaits inducētajās krēpās nekorelēja ar provocējošo metaholīna devu PD. Tāpat netika novērota ticama korelācija starp eozmofiliju krēpās un FFV. Fozinofilo leikocītu procentuālais skaits asinīs ticami korelēja ar eozinofilo leikocītu skaitu krēpās k Novēroja arī krēpu neitrofilo leikocītu skaita tieši proporcionālu korelāciju ar diennakts simptomu intensitāti Ik 0.

Analizējot ārējās elpošanas rādītājus inhalējamo kortikosteroīdu terapijas ietekmē. A grupa 2. Kaut gan A grupā rādītāji bija augstāki, starpība starp abām grupām statistisku ticamību nesasniedza. Ticama atšķirība starp grupām tika sasniegta 24 nedēļas pēc ārstēšanas sākuma Iff 0.

Ticami labāka l-t. Jurka, I. Liela» un ma? Fo7inofilo leikocītu relatīva skaita korelācija asinis un kimberly richardson abc ziņu svara zudums krēpās k 0.

kimberly richardson abc ziņu svara zudums svara zudums 4 nedēļas keto

Neskatoties uz statistiski ticamām ārējās elpošanas rādītāju un cozmolīlijas atšķirībām, nozīmīgu atsķirību starp abu ārstēšanas giupu provocējošām devām I'D, 0 nenovēroja iskat 5. Sākot no Nospccifiskās elpceļu reaktivitātes IgPD pārmaiņas, 24 nedēļas ārstējot ar un ug tlutikazona propionāta. I Tuh'dnS. Etēkts saglabājās visu pētījuma laiku p- 0. Ticamu atšķirību starp grupām nenovēroja nevienā pētījuma etapā. Jīcami neatšķīrās arī rīta PL ; F.

Analizējot inhalējamo kortikosteroīdu terapijas efektivitātes rādītājus, jāatzīmē IgPIT. Jo zemāki bija bazāhe FPY. Fuzinolīlo leikocītu relatīvā skaita dinamika inducētajās krēpās. Dati tabulā izteikti kā vidējais aritmētiskais - vidēiā aritmētiskā reprezentācijas intervāls C 1 g' 1. Turpretī nespecitlskā bronu reaktivitāte bija saistīta ar diennakts simptomu intensitāti.

Par elpceļu hiperreaktivitātes cēloni tiek uzskatīts bronhu iekaisums. Agrākos pētījumos tika novērota krēpu coz.

Pēdējos gados nav apstiprinājusies cieša saistība starp iekaisuma šūnu skaitu un nespeciftsko bronhu reaktivitāti Crinii. Korelācijas trūkumu starp bronhu reaktivitāti un eozinotīliju krēpās mūsu pētījumā var izskaidrot dažādi. Šajā pētījumā iekļauti pacienti ar vidēji smagu bronhiālo astmu un izteikti paaugstinātu bronhu reaktivitāti. Kā liecina literatūras dati. Bez tam vairākos pētījumos novērots bronhu reaktivitātes korelācijas trūkums ar kopējo eozinotīlo leikocītu skaitu, turpretī atzīmēta samērā cieša korelācija ar aktivētu HG2 4 eozinotīlo leikocītu skaitu inducētajās krēpās.

Bronhu hiperreaktiv māte, domājams, nav saistīta tikai ar iekaisumu bronhu sieniņā, bet atspoguļo arī citas astmai raksturīgās iezīmes, kas varētu būt elpceļu pārstrukturēšanās procesa sekas bazālās membrānas sabiezēšana, bronhu gludo muskuļu htperplāzija Gliettu.

Hiperreaktivitātes cēloniskie faktori acīmredzot nav viendabīgi, bet kopumā šis rādītājs varētu būt visprecīzākais astmas aktivitātes kritērijs, kas ļautu precīzāk novērtēt inhalējamo kortikosteroīdu ārstēšanas efektivitāti Sont. Agrākajās publikācijās maz uzmanības tika pievērsts citu iekaisuma šūnu nozīmei bronhiālās astmas patoģenēzē. Piemēram, nettrolilajiem leikocītiem varētu būt nozīmīga loma smagas astmas patoģenēzē Ronchi.

Ķēmot vērā to. Lai gan. Frangova ; Ronchi. Līdzšinējo pētījumu rezultāti par dažādu inhalējamo kortikosteroīdu devai lietošanu ir pretrunīgi, salīdzinot atšķirības klīnisko simptomu un plaušu funkcionālo rādītāju 18 M Bitkovskis.

I Tatvttus. I iela» un mazas mhalē'amo kortikosteroīdu devas 17 kontroles ziņā. Mivamoto et ai divos pētījumos, salīdzinot ārstēšanu ar budezonīdu, kura devas ir un ug dienā, ieguva pretrunīgus datus par rīta PLT rādītājiem {Mivamoto. Tukiainen ct ai, tāpat kā mūsu pētījumā, konstatēja, ka un pg budezonīda diennaktī līdzīgi ietekmē gan klīniskos simptomus, gan betaagonistu patēriņu un ārējās elpošanas rādītājus izņemut FF.

Jāatzīmē, ka ticamu atšķirību daudzu klīnisko rādītāju starpā novēro tikai pētījumos ar ļoti lielu pacientu skaitu, piemēram. Dahl et ai pētījums, kurā tika iekļauti pacienti Dahl. Mūsu pētījuma rezultāti sakrīt ar citiem literatūras datiem, kuros maza inhalējamo kortikosteroīdu deva neizsauc ievērojamu krēpu eozinofilijas samazināšanos, salīdzinot ar lielu devu. Vairākos pētījumos novērota krēpu eozinofilijas devas atkarīga samazināšanās Jatakanon. Eozinotīlo leikocītu skaitu inducētajās krēpās var izmantot kā labu iekaisuma aktivitātes kritēriju.

Kopumā jāsecina, ka liela deva spēj būtiskāk ietekmēt astmas norisi, samazinot gan nespeciftsko bronhu riteņbraukšana tauki sadedzināt sirdsdarbību, gan iekaisuma aktivitāti, kas sakrīt ar citu pētnieku novērojumiem Pedersen.

Pētījumos, kuros sākotnēji tika izmantota liela mhalējamo kortikosteroīdu deva, tika iegūti labāki vēlīnie rezultāti, nekā sākot ārstēšanu ar mazākām devām Adachī.

Tāpēc tiek ieteikts ārstēšanu uzsākt ar lielu inhalējamo kortikosteroīdu devu. Līdzīgi kā citos pētījumos, pat pēc salīdzinoši ilga ārstēšanas kursa pacientu skaits, kam tika novērota bronhu reaktivatātes normahzēšanās.

Ir novērots, ka pat vēl ilgāka ārstēšana ar inhalējamtem korttkosteroīdiem līdz 10 gadiem nespēj visiem pacientiem atjaunot normālu bronhu reaktivitāti Lundyrcn.

Mūsu pētījums vēlreiz apstiprina iepriekšējos novērojumus, ka. Tika ķermeņa tauku dedzināšana mehānisms apstiprināta secība, kādā astmas slimnieki reaģē uz ārstēšanu ar inhalējamtem kortikosteroīdiem. Sākumā izzuda klīniskie simptomi, tad normalizējās ārējās elpošanas rādītāji, izzuda eozmoiīlija krēpās un, visbeidzot, mazinājās elpceļu hiperreaktivitāte.

Jāsecina, ka elpceļu luperreakttvitāte ir vismazāk jutīga kimberly richardson abc ziņu svara zudums ārstēšanu ar inhalējamiem kortikosteroīdiem [Jatakanon. Gan attiecībā uz elpceļu reaktivitāti, gan eozinofiliju inducētajās krēpās pacientiem, kas saņēma lielu inhalējamo kortikosteroīdu devu. Nozīmīgas pārmaiņas tiek novērotas ilgākā laika posmā pēc ārstēšanas uzsākšanas, kas mazina īslaicīgu pētījumu nozīmi pretiekaisuma un pārstrukturēšanās samazināšanas efekta izpētē.

Ārstēšana ar mazu inhalējamo kortikosteroīdu devu nodrošina labu astmas simptomu kontroli un apmierinošu ietekmi uz elpceļu hiperreaktiv atari, taču nespēj pietiekoši efektīvi nomākt iekaisumu bronhu sieniņā un neietekmē eozinotīlo leikocīm skaitu asinīs. Pacientiem ar vidēji smagu astmu un izteikti paaugstinātu bronhu reaktivitāti nepieciešama sākotnēja ārstēšana ar lielu mhalējamo kortikosteroīdu devu. Eozinotīlo leikocītu skaitu inducētajās krēpās var izmantot kā iekaisuma aktivitātes kontroles rādītāju, turpetī elpceļu hipereaktiv itāte ir visprecīzākais marķieris, kas raksturo kopējo astmas aktivitāti iekaisums un pārstrukturēšanās.

Adachi M. Kohno Y. Minoguchi K. Bcstall J. Inhaled beclomethasone versus placebo for chronic asthma. Barnes P. Current issues for establishing inhaled corticosteroids as the antiinflammatory agents of kimberly richardson abc ziņu svara zudums bezmaksas izdrukājamas svara zudums iedvesmojošas cenas asthma.

Rosenhall I Alton M. Carlsson L. Comparison of dose-response effects of inhaled beclomethasone kimberly richardson abc ziņu svara zudums and budcsoinde in the management of asthma. Allergy: 44 S : Booth H. Richmond 1. Gardiner PA'. Ilarkawal R Walters Ell Effect of high dose inhaled fluticasone propionate on airway inflammation in asthma.

Thorax; 52 Suppl. Condemi J Budesonide delivered by Turbuhalcra is effective in a dose dependent fashion when used in the treatment of adult patients with chronic asthma. Chctta A. Del Donno M. Bertorclh G, Pasei A. Obvien D. Airways remodeling is a distinctive feature of asthma and is related to seventy of disease.

C'rimi E. Spauevello A. Ind P. Dissociation between airway mflainniation and airway hyperresponsiveness in allergic asthma. Lundback B. Nicmincn MM. Saarclaincn P. A dose-ranging study of fluticasone propionate in adult patients with moderate asthma.

International Study Group. Lielas ar. Purolut A. Stenger R. Cries p. Hamherger C. Pauli G. Scrum eosinophil cationic protein measurements in the management of perennial and periodic asthma: a prospective study Liu H. Wong FL. Boushey PI. Cellular and bichemical analysis of induced sputum from asthmatic and healthy subjects Wong FB Bronchial hyperresponseveness in asthmatic children.

Correlation with macrophages and eosinophils in bronchoalveolar lavage fluid. Chest; Frangova V. Sacco O. Silvestri M. Oddera S. Balbo A. Ginu E. Rossi G. BAL neutrophilia in asthmatic patients. A by-product of eosinophil recruitment'. Liu J. Fahy J. Low- and high-dose fluticasone propionate in asthma; effects during and after treatment. Fur Respir J: 15 1 : Griffin E. Hakansson L. Formgren IF. Jorgcnsen K. Blood eosinophil number and activity in relation to lung function in patients with asthma and with eosinophilia.

Torres V. Trcnor R. Perez C. Bērto J. Martin J. Maziak W. Lim S. Chung K. Neutrophilic inflammation in severe persistent asthma. Effect of different doses of inhaled budesonide on markers of airway inflammation in patients with mild asthma. Thorax: 54 2 : Juniper E.

Kline P. Hargreave FE Long-term effects of budesonide on airwav responsiveness and clinical asthma seventy in inhaled steroid-dependent asthmatics. Eur Respir J : 3: KirbyJ. Hargreave EE. Gleieh G. O'Byrne P. Bronchoalveolar cell profiles of asthmatic and nonasthmatic subjects. Koeter G. Dosage and time effects of inhaled budesonide on bronchial hyperreactivity.

Horstedt P. Stenlmg R. Morphological studies of bronchial mucosal biopsies from asthmatics before and after ten years of treatment wath inhaled steroids. Eur Respir J: l 10 : Mcijcr R. Kcrstjcns H. Arends L. Footer C. Postma D. Effects of inhaled fluticasone and oral prednisolone on clinical and inflammatory parameters in patients with asthma. Thorax: Miyamoto T. Takahashi T.

Makino S. Yamakido M. Nakashima M. Tollemar U. Selroos O A double-blind, placebo-controlled doseresponse study with budesonide Turbuhalcra in Japanese asthma patients. Japanese Pulmicort Turbuhalcra Study Group. Rcspirology: 5 3 : Miyamoto T. Takahashi T. Nakajima S. Tollemar U. Selroos O. Efficacy of budesonide Turbuhaler compared with that of beclomethasone dipropionate pmdi in Japanese patients with moderately persistent asthma.

Zinātniskie raksti PDF Free Download

Publication No. Pedersen S. Budesonide treatment of moderate and severe asthma in children: a dose-response study. Kolendowicz R. Girgis-Gabardo A. Denburg J. Dolovich J Use of induced sputum cell count to investigate airway inflammation in asthma. Efthimiadis Indices of airway inflammation in induced sputum reproducibility and validity of cell and fluid phase kimberly richardson abc ziņu svara zudums.

Pizziehmi E. Clelland L. Efthimiadis A. Nora-Krūkle, A. Roce, M. Murovska Nieršūnas karcinomas slimnieku saslimstības, mirstības, dzīvildzes un terapijas tendences Latvijā pēdējā desmitgadē I. Vaivode, D. Baltiņa, A.

Hegmane, V. Lietuvietis Ģimenes, kurā ir pirmsskolas vecuma bērns ar cerebrālo trieku, specifiskās vajadzības D. Bērtule, A. Vētra Izdegšanas sindroms, līdzjūtības izraisīts nogurums un subjektīvais veselības vērtējums garīgās veselības aprūpes māsām V. Aveniņa, K. Grāvelsiņa, S. Sultanova, A. Roce, S. Roga, E. Cunskis, Z. Nora-Krūkle, M. Murovska Onkoloģisko slimnieku antropometriskie mērījumi A. Geriņa-Bērziņa, S. Umbraško, U. Vikmanis, G. Purkalne D vitamīna avoti uzturā un 25 OH D vitamīna līmeņa asins serumā sezonālās svārstības Latvijas vīriešiem pēc 45 gadu vecuma A.

Šitova, Z. Zariņš Traumas bērniem 0 17 gadu vecumā svara zudums 35 mārciņas no līdz gadam un stacionārā ārstēto bērnu traumu skaita pārmaiņas Dz.

Mozgis, J. Skrule, Kimberly richardson abc ziņu svara zudums. Lepiksone, I. Šmate Nagu patomorfoloģiskās pārmaiņas onihomikozes gadījumā O. Zaikovska, M. Pilmane, J. Ķīsis Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju ierosinātās nozokomiālās infekcijas ķirurģiskā klīnikā U.

Caune, G. Vasiļjeva, Dz. Ozoliņš, T. Tračevska, A. Žileviča, A. Krūmiņa D vitamīns uzturā un serumā priekšdziedzera vēža slimniekiem un kontroles grupas vīriešiem L. Meija, V. Cauce, G. Ignace, I. Siksna, V. Lietuvietis, A. Lejnieks Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā: sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu T. Pulmanis, M. Trapencieris, L. Spriņģe, M. Taube Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem A.

Utināns, G. Ancāne, J. Vētra Dzīves kvalitāte pacientiem ar koronāro kimberly richardson abc ziņu svara zudums slimību pirms un pēc koronārās angioplastijas J. Visocka, K. Circenis TNF-α gēna polimorfisms juvenila idiopātiska artrīta slimniekiem un tā saistība ar slimības gaitu A.

Lazareva, J. Eglīte, V. Staņēviča Augšstilba kaula lielā grozītāja kaulaudu kvantitatīva imūnhistoķīmiska analīze pacientiem ar osteoporotiskiem lūzumiem S. Petronis, M.

Pilmane, A. Kasjko, V. Jasinskis, E. Dobele, L. Kovaļčuka, J. Eglīte, A. Sočņevs, G. Stūre, L. Vīksna Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji V. Sudraba, K. Mārtinsone Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai: pilotpētījums S.

Hartmane, K. Mārtinsone, V. Sudraba Netiešo aerobo darbaspēju testu pareizība dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem L. Liepiņa, V. Arnis, I. Vīnberga, M. Zvīgule, D. Bērziņa, Z. Daneberga, J. Gardovskis, E. Tetere, I. Kalere, A. Jēkabsone, I. Strēle, S. Vītiņa, I. Zīle, A. Kreile, L.

Piekuse, Ž. Kovaļova, E. Cebura, G. Medne, M. Grūtupa Stomatoloģija Mutes veselības stāvoklis 10 gadu veciem bērniem Latvijā J. Kalniņa, R. Care, A. Brinkmane Četru līdz divpadsmit gadu vecu bērnu bailes no zobārsta un to saistība ar mutes dobuma stāvokli un dažādiem ģimenes faktoriem L. Kroniņa, R. Care, M. Raščevska Biežāk minētie iemesli un saistītie faktori bailēm no zobārsta pieaugušajiem Daugavpilī J. Čehlova, L. Kroniņa Deguna estētikas novērtējums pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni I.

Bāgante, I. Akota Farmācija Parastās egles Picea abies L. Siksna, I. Bārene, I. Daberte Elektroniskās receptes ieviešanas un darbības sākuma pieredzes izpēte Igaunijā A. Tūlika, E. Ardava, O. Lauze, V. Šidlovska, B. Mauriņa, Dz. Paralēli sistēmiskai terapijai, TML artrīta gadījumā tiek izmantotas intraartikulāras steroīdu injekcijas un atslogojošas zobu kapes. Darba mērķis. Retrospektīvi analizētas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Stomatoloģijas institūta ortodontijas nodaļas pacientu kartes.

Atkarībā no MRI atrades tika izveidotas 4 grupas: 1. Atslēgvārdi: temporomandibulāro locītavu artrīts, juvenils idiopātisks artrīts, magnētiskās rezonanses izmeklējums.

Kimberly richardson abc ziņu svara zudums Starptautiskās reimatologu asociāciju līgas ILAR kritērijiem JIA jēdziens ietver slimību grupu, kam ir kopīga iezīme artrīts, kas sākas bērniem līdz 16 gadu vecumam un ilgst vairāk nekā 6 nedēļas un kam nav zināma etioloģija.

TML bojājumu nosaka anatomiskās īpatnības apakšžokļa kaula augšanas centrs atrodas tieši zem skrimšļa, kas izklāj locītavu, tādēļ iekaisums ietekmē apakšžokļa augšanu [Ringold, ; Fam, ; Cassidy, ]. JIA pacientiem ar TML iesaistīšanos var izraisīties dentofaciālās attīstības traucējumi, kas neārstēti var komplicēties ar patoloģiski izmainītām kraniomandibulārām funkcijām un dentofaciāliem morfoģiskiem traucējumiem: mikrognātiju, retrognātiju, sejas asimetriju, patoloģisku sakodienu, samazinātu mutes atvērumu [Perttiniemi, ; Fjeld, ].

Ar MRI metodi var izvērtēt kaulu, locītavas disku un fibrozo skrimsli, kā arī intraartikulārā šķidruma daudzumu un sinovija pastiprinātu kontrastēšanos. Lai saglabātu locītavu kustīgumu un dotu iespēju bojātajiem apakšžokļa kondiļiem reģenerēties, ir svarīga agrīna sistēmiska un lokāla terapija. Analizētas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Stomatoloģijas institūta ortodontijas nodaļas pacientu kartes. Pētījums veikts retrospektīvi.

Kopējais vidējais aktīvo locītavu skaits 1. Notikušas jau 5 starptautiskas konferences ar reimatologu, ortodontu, stomatologu piedalīšanos, kas veltītas JIA slimnieku temporomandibulārajām locītavām, kurās piedalījušies arī Latvijas bērnu reimatologi un ortodonti no Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta.

Cik ātri klenbuterols sadedzina taukus iesaistīšanās aktualizēšana vistiešākajā veidā saistīta ar diagnostikas iespēju uzlabošanos. Par zelta standartu TML diagnostikā šobrīd tiek uzskatīta MRI ar kontrastvielu, ar kuras palīdzību tiek konstatētas izmaiņas arī asimptomātiskiem pacientiem [Argyropoulou, ; Pedersen, ; Weiss, ].

Pensilvānijā analizēti 32 pacienti ar nesen diagnosticētu JIA. Šo pētījumu rezultātus grūti salīdzināt ar mūsu iegūtajiem rezultātiem, jo skrīnēti arī asimptomātiski pacienti, tomēr visos pētījumos ievērojamam skaitam pacientu to skaitā arī tiem, kam nesen diagnosticēts JIA atrastas jau strukturālas locītavu izmaiņas, kas apstiprina nepieciešamību izmeklēt arī asimptomātiskos pacientus.

Arī mūsu pētījumā lielākajai daļai pacientu tika atrasts kombinēts locītavas bojājums akūtas izmaiņas uz strukturāla locītavas bojājuma fonakas liek pievērst īpašu uzmanību TML, respektīvi, mērķtiecīgi izjautāt JIA slimniekus par iespējamiem simptomiem, veikt detalizētu locītavas klīnisko izmeklēšanu, kā arī agrīni veikt MRI.

Biežāk TML iesaistīšanās konstatēta JIA pacientiem ar pozitīvām antinukleārajām antivielām un reimatoīdo faktoru, kā arī aktīvāku, lielākoties poliartikulāru un sistēmisku slimības gaitu, kas novērojams arī mūsu pētījumā [Arabshahi, ]. Tomēr ir pētījumi, kas liecina, ka TML iesaistīšanās var būt pie jebkura JIA apakštipa, kā arī citu locītavu iekaisuma remisijas gadījumos [Stoll, ].

Mūsu pētījumā iesaistītie pacienti biežāk saņēmuši terapiju ar atslogojošām kapēm, retāk ar intraartikulārām injekcijām. Ir pētījumi, kas liecina, ka intraartikulāra steroīdu ievade ir droša un efektīga gan, lai mazinātu sāpes, gan arī uzlabotu TML funkcijas [Arabshahi, ]. Šobrīd nav starptautisku vadlīniju, kādos gadījumos intraartikulāra ievade būtu veicama obligāti, kā arī, ņemot vērā, ka uzlabojušās JIA vispārējās terapijas iespējas metotraksāta neefektivitātes gadījumā pacienti saņem terapiju ar bioloģiskajiem medikamentiemiespējams, ka daļai pacientu pietiekoša ir sistēmiskā terapija.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LATVIA mmm. Medicine

Tiek strādāts pie Eiropas vadlīnijām lokālai terapijai. Secinājumi 1. Temporomandibulāro locītavu bojājuma biežākā lokālā terapija JIA slimniekiem ir bijusi atslogojošas kapes, retāk intraartikulāras gliko kortikoīdu ievades. Along with systemic therapy, intra-articular steroid injections and night splints are used in case of TMJ arthritis.

The objectives of the kimberly richardson abc ziņu svara zudums research is to evaluate radiologic findings using MRI in children with JIA and clinical signs of TMJ involvement, as well as to define what local therapy methods are used most often in case of TMJ arthritis. Methods and materials. There were 65 JIA patients with mean age of Literatūra 1.

Abramowicz S. Textbook of pediatric rheumatology. Philadelphia: Saunders, Pp. Kreder H. Musculosceletal examination and joint injection techniques. Mosby: Elsevier, Pp Fjeld M. Müller L. Ringold S. Kuņģa un zarnu trakta asiņošanas KZA gadījumā ir nepieciešama neatliekama sta cionēšana. Riska novērtēšanai un terapijas taktikas izvēlei izmanto Glasgow-Blatchford skalu.

Analizēt pielietoto terapiju, izvērtējot risku pēc Glasgow-Blatchford skalas pa cientiem ar akūtu augšējo kuņģa un zarnu trakta asiņošanu. Materiāls un metodes. Pacientu vidējais vecums 68 ± 14 gadi. Visbiežākais KZA iemesls bija kuņģa vai divpadsmit pirkstu zarnas čūla. Hemostāzi ar lokālām adrenalīna injekcijām I grupā veica 8 pacientiem, II grupā 1 pacientam. Visplašāk tika lietota augšējā endoskopija. Atslēgvārdi: kuņģa un zarnu trakta asiņošana, Glasgow-Blatchford skala, riska grupas, endoskopija.

Views: Transcription 1 Zinātniskie raksti. Medicīnas bāzes zinātnes.

KZA asiņošana var būt letāla, tāpēc ir svarīgi novērtēt pacientu jau pirmajā apskatē. Pacientu pareiza novērtēšana ir būtiska, lai izvēlētos adekvātu ārstēšanas taktiku un novērtētu atkārtotas asiņošanas risku. KZA iemesli var būt ļoti dažādi peptiska divpadsmit pirkstu zarnas vai kuņģa čūla, erozīvs, hemorāģisks gastrīts, Mallory-Weiss sindroms, barības vada varikozās vēnas, kuņģa un zarnu trakta audzēji, polipi, kuņģa un zarnu trakta divertikuļi, diafragmas barības vada atveres trūces.

Viens no biežākiem iemesliem ir peptiska divpadsmit pirkstu zarnas vai kuņģa čūla. Salīdzinot ar citiem litera tūrā aprakstītiem datiem, Missler, et al. Savukārt autoru Fassbender, et al. Jauch E. Savukārt citos literatūrā minētajos pētījumos apraksta labāku korelāciju starp NSE kon - cen trāciju un klīniskiem, radioloģiskiem rezultātiem, ņemot vērā nosacījumu, ka NSE paraugi tiek ņemti vēlākos laika periodos [9, 12]. Sulter, et al. Taču pacientiem ar parciālu cere brālu infarktu netiek aprakstīta izteiktāka NSE līmeņa paaugstināšanās nekā kontroles grupā [13].

Šajā darbā ir atainoti sākotnējie mūsu darba rezultāti.

References

Pētījuma datu iegūšana vēl turpinās, un, cerams, tā beigu kimberly richardson abc ziņu svara zudums dos precīzāku priekšstatu par NSE kā iespējamo cerebrāla infarkta bio marķieri un tā precīzu lietošanas iespēju klīniskajā praksē. Secinājumi Mūsu pētījuma dati parādīja, ka NSE nav biomarķieris, kas būtu lietojams cerebrāla infarkta diagnos tikā akūtajā periodā. Nav konstatētas statistiski ticamas korelācijas starp NSE līmeni un cerebrāla infarkta iznākumu, kas norāda uz to, ka NSE nav pietiekami jūtīgs un praksē lietojams bio marķieris cerebrāla infarkta slimniekiem.

There are several researches which indicate that NSE concentration in blood could be used as prognostic factor for ischemic infarct size and its clinical outcome.

The aim of our study is to determine the level of NSE for the patients with acute ischemic stroke, its correlation with infarct size and prognosis by drawing a conclusion that there is a need for its usage in clinical practice. Keto tauku zudumu diagramma data of our study showed that correlation between the level of NSE and the outcome of acute ischemic stroke proved to be statistically unreliable.

Thus it indicates that NSE is not sensitive enough and appropriate as biomarker for management of acute ischemic stroke. Keywords: NSE, cerebral infarction, biomarkers, prognosis.

Warlow C. Darba mērķis. Analizēti dati par ambulatori ārstētiem pacientiem ar stabilu KSS: SF mērī jumi ar palpācijas un elektrokardiogrāfijas EKG metodifiziskās un klīniskās izmeklēšanas dati, informācija par ārstēšanu.

SF samazinošo līdzekļu lietošanas bie žums un devas norāda uz neizmantotām iespējām labāk kontrolēt šo riska faktoru. Atslēgvārdi: sirdsdarbības frekvence, kardiovaskulārais risks, koronārā sirds slimība, profilakse.

Tas skaidrojams, pirmkārt, ar plašu pētījumu bāzi, kas apkopota un izanalizēta pēdējos gadu desmitos.

kimberly richardson abc ziņu svara zudums tauku dedzināšana pārtika kannādā

Tā parāda palielinātas sirdsdarbības frekvences saistību ar kardiovaskulāro notikumu risku. Pamatojoties uz šiem pierādījumiem, palielināta sirdsdarbība kā neatkarīgs kardiovaskulārā riska faktors iekļauta jaunākajās Eiropas [1, lpp. Sirdsdarbības frekvences saistība ar kardiovaskulārajiem notikumiem un mirstību analizēta dažā dās populācijās: kopējā populācijā, kā arī dažādās pacientu grupās: pacientiem ar koronāro sirds sli mību, cukura diabēta slimniekiem, hipertensijas slimniekiem [3].

Vispārējā populācijā novērojamās likumsakarības starp sirdsdarbības frekvenci un prognozi iegū tas vairākos pētījumos. Fremingemas Framingham pētījums, kurā tika apkopoti dati par vairāk nekā cilvēku 30 gadu garumā, cita starpā iezīmēja sakarību jo lielāka sirdsdarbības frekvence, jo aug stāka mirstība [4]. Citā pētījumā tika analizēti vairāk nekā sākotnēji veseli Francijā dzī vojoši vīrieši.

Arī šajā populācijā tika pierādīta palielinātas sirdsdarbības frekvences saistība ar mirstību [5]. Vairākos pētījumos analizēta sirdsdarbības frekvences ietekme uz koronārās sirds slimības prognozi. GISSI-2 pētījums parādīja, ka palielināta sirdsdarbības frekvence palielina hospitālo mirstību pacien tiem ar akūtu miokarda infarktu [6]. Ir arī pierādījumi, ka palielināta sirdsdarbības frekvence palie lina 6 mēnešu mirstību pacientiem, kuriem bijis miokarda infarkts ar ST elevāciju, un tas ārstēts ar perkutānās kimberly richardson abc ziņu svara zudums intervences metodi [7].

Ļoti apjomīgu pētījumu par sirdsdarbības frekvences saistību ar kardiovaskulāro un kopējo mir stību pacientiem ar stabilu koronāro sirds slimību veicis Diass Diaz ar līdzautoriem [8]. Pētījuma laikā pacientus ar koronāro sirds slimību novēroja 14 gadu.

Tika konstatēts, ka, palielinoties sirds darbības frekvencei, statistiski ticami palielinās mirstība. Šī sakarība tika pierādīta gan attiecībā uz kopējo, gan kardiovaskulāro mirstību.

Sirdsdarbības frekvences saistība ar mirstību pacientiem ar stabilu koronāro sirds slimību analizēta, arī izmatojot TNT Treating to New Targets pētījuma datus. Ho Ho ar līdzautoriem parādīja lineāru sakarību starp sirdsdarbības frekvenci miera stāvoklī un kardiovaskulārajiem notikumiem [9]. Taču visi iepriekš aprakstītie pētījumi bija vai nu epidemioloģiski, vai retrospektīvi. BEAUTIFUL pētījumā pirmo reizi prospektīvā veidā tika analizēta sirdsdarbības frekvences ietekme uz kardiovaskulārajiem notikumiem pacientiem ar pierādītu, stabilu koronāro sirds slimību un kreisā kambara disfunkciju.

SHIFT pētījumā tika iekļauti vairāk nekā pacientu ar sirds mazspēju gan išēmiskas, gan neišē mis kas ģenēzes. SHIFT prospektīvā veidā pierādīja, ka sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī ir riska faktors sirds mazspējas slimniekiem [11].

Latvijā ir maz datu par to, kāds ir sirdsdarbības frekvences līmenis ambulatori ārstētiem kimberly richardson abc ziņu svara zudums ar stabilu koronāro sirds slimību, kā tas korelē ar citiem riska faktoriem, cik lielai pacientu daļai sirds darbības frekvence ir palielināta, ar kādiem medikamentiem ārsti to samazina, kādās devās un kombinācijās tiek lietoti šie medikamenti.

Materiāls un metodes Pētījumā tika iekļauti ambulatori ārstēti pacienti: 33 sievietes un 87 vīrieši vecumā no 45 līdz 80 gadiem. Pētījumā netika iekļauti pacienti, kas hospitalizēti kardiovaskulāras slimības dēļ pēdējo 3 mēnešu laikā ieskaitot revaskularizāciju vai kuriem plānota revaskularizācija, kā arī pacienti, ar kuriem apgrūtināta sadarbība.

kimberly richardson abc ziņu svara zudums kā es varu zināt mana tauku degšanas zonā

Laika posmā no gada novembra līdz. Pacienti tika apsekoti vienā vizītē, kuras laikā ārsts iztaujāja pacientu, fiziski izmeklēja un veica sirdsdarbības frekvences mērījumus. Sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī tika mērīta ar pulsa palpācijas metodi un ar elektrokardiogrāfijas EKG metodi. Sirdsdarbības frekvences noteikšana ar pulsa palpāciju retro svara zudums standartizēta pacientam ļāva sēdēt vismaz 5 minūtes klusā telpā, komfortablā tem pe - ra tūrā, tad palpēja pulsu vismaz 30 sekundes.

Sēdus stāvoklī tika veikti divi mērījumi, un otro pierakstīja. Sirdsdarbības frekvences noteikšanai ar EKG metodi tika lietota standarta 12 novadījumu EKG miera stāvoklī, ja tā bija pieejama reģistrēta vizītes dienā vai jaunākā EKG, kas pierakstīta pēdējo 6 mēnešu laikā.

Iegūtie dati par pacientu tika apkopoti veidlapā, kurai bija šādas sadaļas: demogrāfiskais rak sturojumus, riska faktori un dzīvesveids, slimību anamnēze, fiziskās izmeklēšanas rezultāti tostarp sirdsdarbības frekvence miera stāvoklīpašreizējie simptomi, būtiskāko izmeklējumu rezultāti ja tādi ir pieejamimedikamentoza ārstēšana.

Dati apstrādāti ar aprakstošās statistikas, korelāciju un atšķirību analīzes metodi. Lai rak sturotu pētāmo pacientu grupu, analizēti vidējie grupas statistiskie rādītāji visai populācijai un atsevišķi abiem dzimumiem. Izvērtējot atšķirības starp dzimumiem, lietots neatkarīgu izlašu t-tests. Analizējot sirds - darbības frekvences sadalījumus pēc dažādām pazīmēm, tika lietots Pīrsona hī kvadrāta tests.

Sirdsdarbības frekvences mērījumi, kas iegūti ar palpācijas un EKG metodi, analizēti atsevišķi. Salīdzinot sirds darbības frekvences vidējās vērtības, kas iegūtas ar palpācijas un EKG metodi, tika lietots pāru paraugu t-tests. Pētot sirdsdarbības frekvences korelāciju ar citiem kardiovaskulārā riska faktoriem, izvēr tēta sirdsdarbības frekvences korelācija pēc Pīrsona korelācijas koeficienta r ar ķermeņa masas indeksu, sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, izsmēķēto cigarešu skaitu, glikozes, glikētā hemo globīna, kopējā holesterīna, zema un augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs, kā arī kreisā kambara izsviedes frakciju.

Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar palpācijas metodi līmeņu sastopamības saistībā ar dzimumu. Resting heart rate measured by pulse palpation levels in males, females and total population. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar EKG metodi līmeņu sastopamības saistībā ar dzimumu. Resting heart rate measured by electrocardiography levels in males, females and total population.

Pacientu sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences līmeņu sastopamības biežuma dažādās vecuma grupās atainots 3. Pētījumā nebija neviena pacienta ar steno kardijas IV funkcio nālo klasi. Pētījumā nebija neviena pacienta ar sirds mazspējas I funkcionālo klasi. Sirdsdarbības frekvences līmeņa saistība ar stenokardijas lēkmēm pārbaudīta ar neatkarīgu izlašu t-testu. Vidējo lēkmju skaitu katrā sirds darbības frekvences grupā nebija lietderīgi aprēķināt. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar pulsa palpācijas metodi līmeņu sastopamības saistībā ar vecumu.

Resting heart rate measured by pulse palpation levels according to age. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar EKG metodi līmeņu sastopamības saistībā ar vecumu. Resting heart rate measured by electrocardiography levels according to age. Statistiski ticama sirdsdarbības frekvences saistība ar citiem analizētajiem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem netika konstatēta sk.

No medikamentiem, kas samazina sirdsdarbības frekvenci, pacienti saņēma β blokatorus un ivabra dīnu. Neviens no analizētajiem pacientiem nesaņēma terapijā sirdsdarbības frekvenci samazi nošos kalcija kanālu blokatorus.

No β blokatoriem ārsti izmantoja metoprololu, bisoprololu, karvedilolu un nebivololu. Sirdsdarbības frekvences miera stāvoklī ar palpācijas metodi un EKG metodi korelācija ar ķermeņa masas indeksu, sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, izsmēķēto cigarešu skaitu, glikozes līmeni tukšā dūšā, glikēto hemoglobīnu, kopējo holesterīna līmeni, augsta un zema blīvuma lipoproteīnu holesterīnu, triglicerīdu līmeni un kreisā kambara izsviedes frakciju.

Resting heart rate measured by pulse palpation and electrocardiography correlation with the svara zudums atkāpjas ārzemēs mass index, systolic and dyastolic blood pressure, number of smoked cigarettes, blood glucose level, glycosylated hemoglobin, total cholesterol, high and low density lipoproteins, level of triglycerides and left ventricular ejection fraction.

Absolūtais un relatīvais pacientu skaits ar β blokatoru nepanesību vai kontrindikācijām. Absolute and relative number kimberly richardson abc ziņu svara zudums patients with intolerance or contraindications of beta blockers. Pacientiem, kuriem novēroja β blokatoru nepanesības simptomu vai kontrindikācijas, β blokatoru terapija tika pārtraukta. Šādas rekomendācijas dotas arī Latvijas Kardiologu biedrības darba grupas zinātniskajā nolēmumā Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa kimberly richardson abc ziņu svara zudums [12].

Mūsu pētījums ataino to, cik daudz Latvijā praktizējoši ārsti pievērš uzmanību sirdsdarbības frek vencei un kā to cenšas medikamentozi koriģēt. To veicot, pirmās vizītes laikā apsekoti Latvijā ārstēti stabilas stenokardijas slimnieki. Mūsu pētījumā vidējā sirdsdarbības frekvence ir mazāka 67,7 ± 9,6, nosakot ar palpācijas metodi, un 66,9 ± 10,7, nosakot ar EKG metodi.

Tas norāda uz pozitīvu dinamiku Latvijas ārstu izpratnē par palielinātas sirdsdarbības frekvences ietekmi uz koronārās sirds slimības slimnieku prognozi pēdējo 4 5 gadu laikā. Salīdzinot mūsu pētījuma datus ar situāciju Eiropā, jāsecina, ka Latvijā pacientiem ar koronāro sirds slimību sirdsdarbības frekvence ir labāk kontrolēta. Vecumā līdz 64 gadiem Latvijā ir 3 reizes augstāka mirstība no koronārās sirds slimības nekā Eiropas Savienībā kopumā.

Augstais saslimstības un mirstības līmenis no sirds un asinsvadu slimībām Latvijā [15] uzliek morālu pienākumu ārstiem īpaši nopietni izturēties pret riska faktoru tostarp palielinātas sirdsdarbības frekvences kontroli slimniekiem ar koronāro sirds slimību. Mūsu pētījuma līdzīgi kā REALITY Latvia pacientus pārsvarā aprūpē kardiologi, bet ikdienā vairākumā gadījumu koronārās sirds slimības pacientus Latvijā ārstē ģimenes ārsti.

Kardiologi jaunas zinātniskās atziņas praksē ievieš ievēro jami ātrāk nekā ģimenes ārsti. Ņemot vērā, ka palielināta sirdsdarbības frekvence kā neatkarīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors iekļauta tikai jaunākajās Eiropas un Latvijas kardiovaskulāro sli mību profilakses vadlīnijās [1, 2], izpratne par palielinātas sirdsdarbības frekvences negatīvo ietekmi uz koronārās sirds slimības prognozi ģimenes ārstiem noteikti ir zemāka nekā kardiologiem.

Attiecīgi sirdsdarbības frekvences kontrole kopējā Latvijas koronārās sirds slimības slimnieku populācijā kur vairākums pacientu ārstējas pie ģimenes ārstavisticamāk, ir sliktāka nekā mūsu pētījumā.

Lai gan zināms, ka palielināta sirdsdarbības frekvence izraisa išemizāciju [16 19] un attiecīgi starp slimniekiem ar augstāku sirdsdarbības frekvenci vajadzētu būt vairāk pacientu ar stenokardijas simptomiem, mūsu dati to neapstiprina.

Mūsu analizētajā populācijā pacientiem, kuriem ir stenokardijas lēkmes, nav augstāka sirdsdarbības frekvence nekā tiem, kuriem lēkmju nav. Mūsu dati neliecina arī par korelāciju starp sirdsdarbības frekvenci un stenokardijas lēkmju skaitu. Kā pamata preparātus sirdsdarbības frekvences samazināšanai ārsti izmanto β blokatorus.

Mūsu kimberly richardson abc ziņu svara zudums neviens pacients nelieto sirdsdarbības frekvenci samazinošos kalcija kanālu blokatorus, kas norāda uz šīs medikamentu grupas zemo popularitāti Latvijā. Autori to saista ar slikto līdzestību [21]. Iespējams, β bloka toru sliktā panesība ir iemesls tam, ka praksē netiek lietotas pilnas β blokatoru devas.

Ivabradīns ir tīrs sirdsdarbības frekvenci samazi nošs līdzeklis, kas darbojas sinusa mezglā un neietekmē citas sirds funkcijas [22]. Ivabradīnam piemīt antiišēmiska un antiangināla efektivitāte [22], kā arī ir dati par tā spēju samazināt koronāro notikumu risku [23 25]. Šī pētījuma rezultāti rāda, ka ivabradīnu ārsti galvenokārt izmanto situācijās, kad blakņu vai kontr indikāciju dēļ ir spiesti pārtraukt β blokatoru terapiju.

No 15 pacientiem, kuri saņem ivabra dīnu, 13 gadījumos ivabradīna terapija sākta pēc tam, kad nepanesības vai kontrindikāciju dēļ β blokatoru terapija pārtraukta. Līdzīgi kā β blokatori, ivabradīns tiek lietots nepietie kamās devās. Ņemot vērā palielinātas sirdsdarbības frekvences saistību ar kardiovaskulāro notikumu riska pieaugumu [10], labāk kontrolējot sirdsdarbības frekvenci pacientiem ar koronāro sirds slimību, iespējams, izdotos samazināt kardiovaskulāro notikumu skaitu Latvijā.

Mūsu pētījuma dati neļauj izdarīt secinājumus par to, kā ārsti uztver konkrēto sirdsdarbības frekvences līmeni kā augstu, zemu vai normālu. Kā parāda REALITY Latvia dati, tieši šī ārstu attieksme nevis sirdsdarbības frekvences līmenis pats par sevi ir izšķiroša, lai ārsts pieņemtu lēmumu par medika mentozu sirdsdarbības frekvences samazināšanu [13]. Ņemot vērā salīdzinoši nelielo pētījumā iekļauto pacientu skaitu un to, ka šis pētījums nenovērtē ārstu attieksmi pret konkrēto sirdsdarbības frekven ces līmeni, kas ļautu labāk izprast ārstu motivāciju vai tās trūkumu attiecībā uz medikamentozu sirds darbības frekvences samazināšanu, nepieciešami plašāki pētījumi šajā jomā.

Būtu ieteicami arī pētījumi par to, vai sirdsdarbības frekvences kontrole vieniem un tiem pašiem koronārās sirds slimības slimniekiem ilgākā laika periodā uzlabojas vai ne.

Sirdsdarbības frekvenci samazinošo līdzekļu lietošanas biežums un devas norāda uz neizmantotām iespējām labāk kontrolēt šo riska faktoru. We aimed to characterize resting HR as well as analyze prevalence and control of increased resting HR 70 kimberly richardson abc ziņu svara zudums in patients with established CAD in Latvia. We surveyed treated outpatients with stable CAD. Following data were analyzed: resting HR measured kimberly richardson abc ziņu svara zudums pulse palpation and electrocardiography ECGphysical examination, clinical data and treatment.

Increased resting HR 70 bpm was present in When analyzing different levels of HR 59, 60 64, 65 69, 70 74, 75 79, 80 84, 85 it most commonly was within the range from 60 to 64 bpm in Patients were taking β blockers in Metoprolol was used in Ivabradin was used in Despite treatment, more than one third of outpatients with stable CAD have increased resting HR 70 bpm.

Current practice with HR reducing agents frequency of usage and daily doses indicate underestimated potential for better control of this RF. Keywords: heart rate, cardiovascular risk, coronary artery disease, control. Graham I. Kardiovaskulāro slimību KVS profilakses vadlīnijas.

Fox K. F: F19 F Parodi G. Diaz A. SHIFT investigators. Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu. LKB darba grupas zinātniskais nolēmums. Rīga, lpp. Balode I. Mintāle I. Euro Heart Survey of Angina Investigators. Hinderliter A. Subsets of ambulatory myocardial ischemia based on heart rate activity.

Expert consensus document on β-adrenergic receptor blockers. Iespējams, arī minerālu vielmaiņas traucējumi un to purina viens svara zudums kvalitāte nosaka peritonīta rašanos. Pētījums veikts, lai izpētītu šo iespējamo saistību, tāpēc tika izmantotas 76 peritoneālās dialīzes pacientu ambulatorās kartes un analizēta saistība starp peritonīta incidenci, minerālu vielmaiņas rādītājiem analīzēs un D vitamīna terapiju noteiktā laika periodā.

Iegūtie rezultāti liecina, ka minerālu vielmaiņas traucējumu korekcija pētāmajā populācijā kopumā ir veiksmīga un nevedina domāt, ka minerālu vielmaiņas traucējumu korekcijai būtu tieša saistība ar peritonīta incidenci. Tomēr nevar izslēgt D vitamīna terapijas iespējamo ietekmi uz peritonīta rašanos, ņemot vērā tā daudzpusīgās ekstraskeletālās funkcijas un D vitamīna receptoru un aktivatoru enzīmu atrašanos praktiski visos organisma audos.

Šo saistību varētu analizēt, ja būtu pieejami dati par dažādu D vitamīna formu parakstīšanu terapijā. Tādējādi par galveno diskusijas punktu kļūst jautājums, vai hroniskas nieru slimības turpmāk tekstā HNS V stadijas slimniekiem būtu jāsaņem D vitamīns ne tikai aktivētā formā, bet arī neaktivētā, lai ietekmētu imūnsistēmas darbību un samazinātu blakusslimību rašanās risku.

Atslēgvārdi: peritonīts, minerālu vielmaiņas traucējumi, peritoneālā dialīze, hroniska nieru sli mība, D vitamīns. Ievads Minerālu vielmaiņas traucējumi HNS V stadijas slimniekiem būtiski ietekmē kardiovaskulāro notikumu risku, tāpēc adekvāta to korekcija ir cieši saistīta ar dzīvildzi.

Akūts peritonīts ir biežākā peritoneālās dialīzes turpmāk tekstā PD komplikācija, kas gan nav izplatīts PD slimnieku nāves cēlonis, bet ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan iespējamo PD veik ša nas ilgumu. D vitamīna būtiskā nozīme minerālu vielmaiņā un tās traucējumu korekcijā ir pierādīta jau sen, bet relatīvi nesen tiek runāts par tā daudzpusīgajām ekstraskeletālajām funkcijām, kurās ietilpst arī imūnmodulācija, kam varētu būt nozīme peritonīta attīstībā.

Ir veikti samērā daudzi pētījumi par tādiem peritonīta riska faktoriem kā PD katetra izejas atveres un tuneļa infekcija, invazīvas manipulācijas, PD katetra implantācija bez antibakteriālas profilakses un intranazāla S. Savukārt minerālu vielmaiņas un D vitamīna ietekme uz peritonīta attīstību ir relatīvi maz pētīta. Ir pieejami pretrunīgi dati par to, kāda ir saistība starp PD ilgumu un peritonīta biežumu.

Vairums uzskata, ka lielāks risks ir PD uzsākšanas sākumā, savukārt citos ziņojumos tieši PD ilgums tiek minēts kā riska faktors, kas saistīts ar PD membrānas nolietošanos un nepietiekamu PD devu. Two kinds of feed were used. Economical calculations of the research show that hulless-barley diets decreased the feeding costs about 0, Ls per 1 kg liveweight gain There were no significant differences.

IEVADS Par ideāliem lopbarības miežiem var saukt tādus, kam ir augsts sagremojamās enerăijas saturs un bez tam tiem pievienojamo papildus devu neaizvietojamās aminoskābes, minerālvielas un vitamīni daudzums ir minimāls. Galvenais sagremojamās enerăijas avots miežu graudos ir ciete. Augstas kvalitātes kopproteīns ar paaugstinātu neaizvietojamo aminoskābju saturu ir būtisks tajos miežu audzēšanas rajonos, kur ir proteīna deficīts.

Pierādīts, ka miežu barības vērtība aug, palielinoties lizīna un citu limitējošo aminoskābju koncentrācijai graudos, un līdz ar to ievērojami pieaug nobarojamo cūku dzīvmasa Baidoo et al. Izmēăinājuma grupās iekĝāvām viena dzimuma dzīvniekus, katrā grupā 20 dzīvnieki.

Eksperimenta laiks no Šāda cūku grupu komplektācija notika, tāpēc, ka, fermā vienlaicīgi neatradās eksperimentam pietiekams cūku skaits. Turēšanas apstākĝi tika ievēroti un atbilda cūku turēšanas noteikumiem. Eksperiments notika pēc noteiktas shēmas 1.

Barība tika izēdināta no automātiskām barotavām grupveidā, iepriekš aprēėinot nepieciešamo un nosverot iepildīto barības daudzumu. Visu eksperimenta laiku cūkas baroja un apkopa viens un tas pats kopējs. Barības ėīmisko sastāvu pārbaudījām laboratorijā, pēc vispārpieħemtas metodikas.

  • References in: The Reluctant Exiles
  • Novājēšanu kafijas pārskats ph
  • 15 min tauku sadedzināt zuzka
  • Kā sadedzināt krūts taukus
  • Tauku dedzināšana garšaugi un minerālvielas
  • Slim down hamstring muskuļus

Dzeramais ūdens bija pieejams brīvi no automātiskām dzirdnēm. Barības ietekmi pētījām cūku augšanas un nobarošanas periodos no atšėiršanas līdz kg dzīvmasas sasniegšanai. Nolūkā noskaidrot kailgraudu miežu barības ietekmi uz dzīvnieku kautėermeħu attīstību, veicām novērtēšanu pēc liemeħa masas, rēėinājām kautiznākumu, noteicām šėiħėa masu, muskuĝacs laukumu, zemādas tauku slāni dažiem dzīvniekiem 3 cūkām no katras grupas. Objektīvai izēdinātās barības novērtēšanai, tika veikti ekonomiskie datu aprēėini.

Barības ekonomisko izdevīgumu aprēėinājām, ievērojot barības izlietojumu kilograma dzīvmasas pieaugumam un spēkbarības cenu, kas bija 0, un 0, Ls kg -1, attiecīgi izmēăinājuma un kontroles grupām izaudzēšanas periodā, bet 0, un 0, Ls kg -1, attiecīgi izmēăinājuma un kontroles grupām nobarošanas periodos.

Analizējot mūsu pētījumā izmantoto barību konstatējām, ka enerăijas koncentrācija, rēėinot 1 kg barības, bija pietiekoša no 12,75 13,42 MJ kg. Cūkām nepieciešams izēdināt bioloăiski pilnvērtīgu proteīnu, gremošanas trakta uzbūves un gremošanas procesu īpatnību dēĝ. Tāpēc nepieciešams nodrošināt neaizvietojamās aminoskābes lizīns, metionīns, cistīns, triptofāns, treonīns un c. Cūkām vērtīgāko aminoskābju attiecības graudu proteīnā. Plašākas svārstības tika novērotas plēkšħainajos miežos.

Izanalizējot mūsu pētījumā izmantoto barību konstatējām, ka visām eksperimentā iekĝautajām cūku grupām izēdināja pilnvērtīgu un pēc visām barības vielām sabalansētu barību. Izēdinātās barības ietekme uz cūku augšanas parametriem parādīta 3. Kā jau minēts eksperimenta metodikā, cūku grupu komplektācija notika divos variantos. Nobarojamo cūku dzīvmasas izmaiħas 1. Izmēăinājuma grupai par 9,5 kg lielāka dzīvmasa nekā kontroles grupai, kaut gan šai starpībai nebija pietiekama ticamība.

JāĦem vērā, ka arī kontroles grupa saħēma sabalansētu un pilnvērtīgu barību. Mazliet atšėirīgus rezultātus ieguvām 2. Nobarojamo cūku dzīvmasas izmaiħas 2. Tas norāda uz to, ka kailgraudu miežu iekĝaušana būtiski palielina cūku dzīvmasas pieaugumus šajā variantā, un kopumā vērtējot, kailgraudu miežu iekĝaušana cūku barībā ir devusi augstākus dzīvmasas pieaugumus abos variantos.

SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION - PDF Free Download

Izvērtējot nobarošanas dienu skaitu, vecumu, kad cūkas sasniedza kg dzīvmasujāatzīmē, ka 1. Izlietotā barība vidēji vienai cūkai 1. Dažādu piedevu un barības līdzekĝu iekĝaušana barībā, dažkārt sadārdzina cūku barību un ēdināšanas izmaksas.

Tomēr neskatoties uz to, tiek iegūts lielāks ekonomiskais efekts 55 59 sakarā ar augstākiem cūku dzīvmasas pieaugumiem, nobarošanas laika saīsināšanos un barības patēriħa samazināšanos.

Barība, kura veidota, izmantojot kailgraudu miežus, cenas ziħā ir lētāka par Ls tonnā nekā kontroles grupas barība, jo nepieciešams mazāk pievienot dārgās proteīna piedevas un aminoskābju preparātus 5. Dzīvām cūkām nobarošanas beigu posmā noteicām dažus rādītājus.

Abās cūku grupās liesās gaĝas saturs bija, attiecīgi kontroles un izmēăinājuma, Šajos rādītājos būtiskas atšėirības starp grupām nenovērojām. Lai konstatētu kailgraudu miežu izēdināšanas ietekmi uz cūku kautėermeħa rādītājiem, eksperimenta beigās noteicām dažus kautėermeħa rādītājus 6. Dažādu krustojumu cūku kautiznākums mēdz būt augsts, kas ir atkarīgs no šėirħu izvēles un cūku pilnvērtīgas ēdināšanas. Pēc literatūras un citu autoru pētījumiem veiksmīgi krustojumi ir Latvijas Baltā ar Pjetrenas un Igaunijas bekona šėirni - trīsšėirħu krustojums Veăe A.

Mūsu eksperimentā arī bija izmantoti trīsšėirħu krustojumi. Kailgraudu mieži raksturojas ar augstu kvalitāti, no tiem sagatavotā barība ir pilnvērtīga, labi uzħemama dzīvnieku organismam, dabiska un lētāka par Ls t. Kailgraudu mieži var būt vieni no galvenajiem lopbarības graudiem,bet neskatoties uz kailgraudu miežu kvalitāti, ir viens trūkums, kas var ietekmēt kailgraudu miežu audzēšanu, tiem ir zemāka raža, salīdzinot ar plēkšħainajiem miežiem.

Baidoo, S. Hull-less barley for swine: ideal and faecal digestibility of proximate nutriets, amino acids and non-starch polysaccharides. Food Agric. Atšėirīgu olbaltumvielu, minerālvielu-vitamīnu lopbarības piedevu izēdināšanas ietekme uz cūkgaĝas kvalitatīvajiem rādītājiem. LLU Raksti, Jelgava, Dažādiem genotipiem piederošu cūku kautėermeħu kvalitatīvais raksturojums. But all of them can cause various complication after implantation like adhesion, fistula formation, infection etc.

We use modified polyester mesh covered with composition of biologically active substances. This mesh material was implanted in abdominal cavity of 4 dogs. After 90 days the mesh was explanted and histological examnination was done. We found adhesion with omentum in all dogs expcet one case dog DŽIMS, the second implantationno other complication. Trūci aizšūt var, tieši uzliekot šuvi un kimberly richardson abc ziņu svara zudums trūces malas vai izmantojot ielāpus no bioloăiski inertiem materiāliem.

Ja kimberly richardson abc ziņu svara zudums atvere ir liela, lieto sintētiska materiāla ielāpus, kas rada lielāku drošību. Ja defekts ir plašs, šādi ielāpi var traumēt audu membrānas, kas savukārt veicina pēcoperācijas komplikācijas, tajā skaitā plašu salipumu veidošanos. Īpaši aktuāli tas ir vēdera trūču gadījumos, kad veidojas salipumi starp trūču ielāpu un zarnām vai citiem iekšējiem orgāniem. Šie salipumi, atkārtotas ėirurăiskas iejaukšanās gadījumā, apgrūtina operācijas gaitu un rezultātā var būt nepieciešama pat lielas zarnu daĝas rezekcija.

Diemžēl līdz mūsu dienām nav izveidoti bioloăiski pilnīgi inerti trūču ielāpu materiāli, nav arī precīzi izpētīta šo materiālu ietekme uz organismu ilgākā laika periodā, sevišėi kā audzēju veidošanās cēlonis. Kancevičas vadībā tika izstrādāti jaunas struktūras modificēti trūču ielāpi ar bioaktīvu pārklājumu. Jauno materiālu izstrādā uz rapīru aužamā aparāta ar audekla pinuma rakstu. Šėerus satver sėietā ar mainīgu pavedienu skaitu, tā lai trūču ielāpa struktūra veidotos no dažāda garuma audu pavedienu pārsedzēm.

Aužamā automāta iekārtojumā izmanto 4 nīšu stāvus. Šāda aušanas tehnoloăija Ĝauj izstrādāt mīkstu, lokanu, viegli griežamu implantu. Ėirurgam ar to ir viegli manipulēt, sarullēt, atrullēt un pozicionēt, tas neizšėīst, nezaudē stiprību audu fermentu iedarbības rezultātā un nodrošina pastāvīgu atbalstu dobumā izvietotiem orgāniem. Jaunās struktūras trūču ielāpus piesūcina ar bioloăiski aktīviem preparātiem dazādās proporcijās, tā lai implanta virsmu noklāj stipra elastīga plēvīte.

Pēdējā Ĝauj trūču ielāpam, arī plašas atveres rekonstrukcijas gadījumā, ātri inkorporēties dzīvā organismā, netraumējot dzīvos audus, neĝaujot vairoties baktērijām, mazina asinsvadu sieniħu caurlaidību un izslēdz iespēju zarnām pielipt pie implanta.

Tas pierāda, ka šī ielāpa biomehānisko un tehnoloăisko raksturlielumu kopums lielas trūces gadījumā nodrošinās tā sekmīgu funkcionēšanu vienotā konstrukcijā ar rekonstruēto parietālo peritoneju. Lai izpētītu iepriekš minētā trūču ielāpa funkcionēšanu un tā izraisītās organisma reakcijas, LLU VMF Klīniskajā institūtā, tie tika implantēti suħiem.

Izmantoti četri dažāda vecuma un svara bezšėirnes suħi. Operāciju veica P. StradiĦa Klīniskās universitātes slimnīcas 58 62 ėirurgs. Katram sunim implantēja vidēji cm 2 lielus trūču ielāpus. Trūču ielāpa radīto ietekmi uz organismu vērtējām pēc vairākiem kritērijiem: 1 brūces sadzīšanas gaitas; 2 dzīvnieka veselības stāvokĝa pēcoperācijas periodā; 3 eksplantācijas laikā vizuāli konstējamām izmaiħām un salipumiem ar trūču ielāpu; 4 trūču ielāpu histoloăisko izmeklējumu rezultātiem.

Operācijas tehnika: Pēc atbilstošas anestēzijas ievadīšanas dzīvnieku novieto mugurguĝā. Sagatavo operācijas laukumu. Izdara vēdera sienas ventrālo mediālo griezienu kaudāli no nabas pa balto līniju, pārgriežot ādu, zemādu, muskuĝslāni un peritoneju, apmēram 6 cm garumā. Pēc vēdera dobuma atvēršanas tajā ievieto trūču ielāpu un nostiprina pie vēdera sienas parietālās vēderplēves viscerālās puses un m. Tad ar mezglveida šuvēm sašuj vēderplēvi un muskuĝu slāni, noslēdzot vēdera dobumu.

Katrs suns pirms operācijas saħēma vienreizēju antibiotiku devu. Diegus izħēma pēc 7 dienām. Pirmās trīs dienas pēc operācijas suħi saħēma atsāpinošus medikamentus. Pēcoperācijas periodā suħus katru dienu klīniski izmeklēja un novērtēja veselības stāvokli. Pēc noteikta laika perioda vidēji 90 dienas ielāpi tika eksplantēti. Pēc pirmā ielāpa eksplantācijas katram sunim atkārtoti implantēja citu trūču ielāpu. Pavisam kopā izmantoti astoħi trūču ielāpi, kuri tika numurēti no viens līdz astoħi.

Katrs trūču ielāps bija pārklāts ar dažādām bioloăiski aktīvām vielām atšėirīgās proporcijās. StradiĦa Klīniskās universitātes slimnīcas Patoloăijas institūtu histoloăiskai izmeklēšanai. Histoloăiskās izmeklēšanas laikā no katra implanta izgrieza 3 audu paraugus: vienu ielāpa vidusdaĝā un divus ielāpa malas zonās.

Paraugus dehidratēja, piesūcināja ar parafīnu audu procesorā pēc noteiktas programmas, pēc tam tos ieslēdza histoplasta blokos. Ar rotācijas mikrotoma palīdzību no audiem ieguva µ biezus griezumus, kurus krāsoja ar hematoksilīnu-eozīnu un pēc van Gieson metodes. Histoloăiskie griezumi tika izvērtēti mikroskopiski.

Visi suħi pēcoperācijas periodā bija klīniski veseli un tiem nenovēroja nekādas uzvedības izmaiħas. Eksplantācijas laikā vizuāli novērtējām trūces ielāpa radītās lokālās kimberly richardson abc ziņu svara zudums vēdera dobumā. Eksperimentā izmantoto suħu ielāpu implantācijas un eksplantācijas laiki, kā arī radītās pārmaiħas vēdera dobumā atspoguĝotas 1.

Histoloăiskās izmeklēšanas rezultāti uzrādīja, ka trūču ielāpi caurauguši ar saistaudu šūnām un šėiedrām, kolagēna šėiedrām, jaunveidotiem elastīgiem asinsvadiem, bez iekaisuma parādībām. Jaunās struktūras trūču ielāpiem ir Ĝoti laba ieaugšana un saderība ar taukaudiem. Divu trūču ielāpu vairāku griezumu histoloăiskās izmeklēšanas rezultāti atspoguĝoti 2.

Pamatojoties uz klīniskās un histoloăiskās izmeklēšanas rezultātiem redzams, ka šie modificētie austie trūču ielāpi no kompleksajiem poliēstera pavedieniem ar bioloăiski aktīvu vielu pārklājumu, atrodoties organismā vidēji 90 dienas, neizsauc klīniski un histoloăiski konstatējamu iekaisumu, kā arī citas komplikācijas. Tas nesaskan ar izpētītajā literatūrā publicētiem datiem par četru dažādu materiālu, to skaitā arī poliēstera, trūču ielāpu radītajām komplikācijām cilvēkiem.

Šis pētījums tika veikts laika periodā no gada līdz gadam aptverot pacientu, kuriem abdominālās trūces gadījumā tika lietoti trūču ielāpi.

Pētījumā atklāja, ka tieši poliēstera ielāpi rada visvairāk komplikāciju fistulu veidošanos, infekciju, zarnu necaurejamību. Iespējams, ka tas saistīts ar bioloăiski aktīvo vielu pārklājumu, kā arī ielāpa pagatavošanas tehnoloăiju. Protēzi apaug šėiedraini saistaudi. Iekaisumu nenovēro. Labi inkorporēta protēze, ko apħem šėiedraini saistaudi, kas to piesaista pie parietālās vēderplēves.

Protēze apaugusi un cauraugusi ar saistaudiem bez iekaisuma parādībām. Nr 6 Protēze kimberly richardson abc ziņu svara zudums un cauraugusi ar irdeniem saistaudiem, jaunveidotiem sīkiem asinsvadiem.

Starp protēzes slāħiem vērojami šėiedraini saistaudi, kolagēnās šėiedras. Laba protēzes ieaugšana un cauraugšana ar saistaudu šūnām un sīkiem jaunveidotiem asinsvadiem, bez iekaisuma reakcijas 60 64 Citā pētījumā par no polipropilēna un politetrafluoretilēna gatavotiem trūču implantiem un to radītiem salipumiem un hroniskiem iekaisuma procesiem cūkām, pierādījies, ka abu materiālu ielāpi rada līdzīgas pakāpes salipumus ar zarnām un citiem iekšējiem orgāniem.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem var secināt, ka modificētie austie kompleksā poliēstera pavedienu trūču ielāpi ar bioaktīvo pārklājumu labi inkorporējas organismā, tiem ir laba saderība ar taukaudiem, tie nav organismam toksiski un nerada iekaisumu.

SeptiĦos gadījumos no astoħiem eksplantējot trūču ielāpu konstatēts lielāks vai mazāks protēzes salipums ar taukplēvi. Šis ir tikai pirmais pētījums par austajiem poliēstera trūču ielāpiem ar bioaktīvo vielu pārklājumu un rezultāti rāda, ka mūsu izmantotie implanti nerada literatūrā minētās komplikācijas. TādēĜ pētījumus ir nepieciešams turpināt. Bowman K. Complication associated with implantation of polypropylene mesh in dogs and cats: a retrospective study of 21 cases.

Kur plāns, tur plīst. Praktiskais latvietis Nr kimberly richardson abc ziņu svara zudums, Leber G. Long-term complications associated with prosthetic repair of incisional hernias. Archives of Surgery Zieren J.

Adhesions after intraperitoneal mesh repair in pigs: Prolene TM vs. Both ointment were applied for 12 days after milking. The results testified that both ointments udder test effectively reduced skin microbial contamination, expecially in relation Staphylococcus aureus. The ointment containing hypericum extract was superior as teat skin lenitive and curative means. Tā tika atzīts pagājušā gadsimta tajos gados. Diemžēl līdz pat mūsu dienām situācija nav būtiski mainījusies un tos veido izslaukuma un piena kvalitātes pazemināšanās, veterinārās apkopes izdevumi, dzīvnieku priekšlaicīga brāėēšana un citi zudumi.

Rietumeiropā tie rēėinot vienai govij sastāda eiro gadā. Un tas viss turpinās, neskatoties uz to, ka nenoliedzami ir sasniegts liels progress līdzekĝu un metožu izstrādē pret biežāk sastopamām tesmeħa infekcijām, piemēram, stafilokoku izraisītiem mastītiem. Stafilokoki ganāmpulkā visbiežāk izplatās slaukšanas laikā.

Ar piemērotu slaukšanas higiēnu ir reālas iespējas šīs infekcijas sekmīgi ierobežot. Diemžēl problēmas bieži rada vides mikroorganismu eventuāli patogēnā loma hronisku apslēptu un nereti arī akūtu tesmeħa slimību etioloăijā. Tādu mikroorganismu kā Streptococcus uberis un Escherichia coli patogenitāti ievērojami var kāpināt dzīvnieku koncentrācija lielos ganāmpulkos, sevišėi ja dzīvnieku kopēji un veterinārie darbinieki kompleksi neveic visus profilakses pasākumus.

LīdzekĜi tesmeħa dezinfekcijai ir daudz un daži ir patiešām Ĝoti efektīgi, piemēram, veidoti uz joda-polimēru pamata Jodosepts u. Attiecībā uz vides mikrofloru dezinfekcijas līdzekĝi problēmu neatrisina. Uz īsu laiku iznīcinot uz pupu ādas praktiski visus mikrobus, tiek jaukta tās normālās mikrofloras sastāvs, traucēti dabīgie aizsardzības mehanismi.

TādēĜ turpinās jaunu līdzekĝu izstrāde. Viens no perspektīviem virzieniem ir augu bioloăiski aktīvo vielu veidi kā noņemt viscerālo tauku. Augi, līdzīgi kā dzīvnieki, ir pastāvīgā vides mikroorganismu ielenkumā, kas brīžiem attiecībā uz augu ir visai agresīvi. TādēĜ augos ir mehānismi, kas to aizsargā pret viħam bīstamiem virusiem, sēnēm un mikrobiem.

Parasti tie ir auga metabolisma produkti, nereti ar visai selektīvu darbību. Tautas medicīnas pieredze un it sevišėi pēdējā laika zinātniskie pētījumi liecina, ka dabas vielu izmantošana, sevišėi bioloăiskajā lopkopībā, var dot labus rezultātus daudzu slimību novēršanai 2. No mūsu izmēăinājumos pārbaudīto drogu asinszāle, kliħăerītes, kumelītes, alveja, ėiploks izvilkumiem dažādās eĝĝās, spirtā, propilēnglikolā un citos polāros un nepolāros extraăentos klīniskiem eksperimentiem izvēlējāmies asinszāles izvilkumu rapšu eĝĝā ar visai izteiktu antimikrobu darbību uz Staphylococcus aureus.

Darba uzdevums bija novērtēt asinszāles izvilkumu saturoša tesmeħa kopšanas līdzekĝa ietekmi uz pupu ādu un tās mikrofloru govīm.

Izmantojām drogas Herba Hyperici izvilkumu rapšu eĝĝā, kuru iestrādājām hidrofīla tipa emulsijā kopā ar rapšu eĝĝu, emulgātoru un ūdeni. Iegūtais produkts bija gaiši dzeltena krēmveida hidrofīla ziede ar patīkamu specifisku aromātu, nosacīti nosaukta par ziedi Kalendo. Izmēăinājumiem izmantojām 16 klīniski veselas Latvijas brūnās šėirnes govis ar litru izslaukumu laktācijas dienā, kas tika sadalītas 2 grupās izmēăinājuma un kontroles.

Govis slauca 2 reizes dienā ar slaukšanas aparātiem piena vadā. Izmēăinājums notika gada janvārī un februārī. Izmēăinājuma sākumā visām govīm pirms un pēc tesmeħa apkopšanas mazgāšanas ar ūdeni un nosusināšanas un pēc slaukšanas no pupu ādas 5cm 2 lielā laukumā Ħēmām noskalojumus un ienesām stobriħos ar 2ml sterilu nātrija hlorīda izotonisku šėīdumu.

Tika Ħemti arī piena paraugi bakterioloăiskai izmeklēšanai KKV-kopējo koloniju veidojošo vienību un kimberly richardson abc ziņu svara zudums šūnu SŠS noteikšanai un klīniski novērtēta govju veselība, sevišėi 62 66 tesmeħa un tās ādas stāvoklis. Pēc slaukšanas pētījuma grupā 8 govis uz pupiem plānā kārtiħā uznesām ziedi Kalendo, kontrolgrupā Jods-PVP ziedi. Aplikācijas pēc katras slaukšanas turpinājām 14 dienas.

Pētījumā netika iekļauti pacienti, kas hospitalizēti kardiovaskulāras slimības dēļ pēdējo 3 mēnešu laikā ieskaitot revaskularizāciju vai kuriem plānota revaskularizācija, kā arī pacienti, ar kuriem apgrūtināta sadarbība.

VETERINĀRMEDICĪNAS RAKSTI - PDF Free Download

Laika posmā no gada novembra līdz. Pacienti tika apsekoti vienā vizītē, kuras laikā ārsts iztaujāja pacientu, fiziski izmeklēja un veica sirdsdarbības frekvences mērījumus.

Sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī tika mērīta ar pulsa palpācijas metodi un ar elektrokardiogrāfijas EKG metodi. Sirdsdarbības frekvences noteikšana ar pulsa palpāciju bija standartizēta pacientam ļāva sēdēt vismaz 5 minūtes klusā telpā, komfortablā tem pe - ra tūrā, tad palpēja pulsu vismaz 30 sekundes.

Sēdus stāvoklī tika veikti divi mērījumi, un otro pierakstīja. Sirdsdarbības frekvences noteikšanai ar EKG metodi tika lietota standarta 12 novadījumu EKG miera stāvoklī, ja tā bija pieejama reģistrēta vizītes dienā vai jaunākā EKG, kas pierakstīta pēdējo 6 mēnešu laikā. Iegūtie dati par pacientu tika apkopoti veidlapā, kurai bija šādas sadaļas: demogrāfiskais rak kimberly richardson abc ziņu svara zudums, riska faktori un dzīvesveids, slimību anamnēze, fiziskās izmeklēšanas rezultāti tostarp sirdsdarbības frekvence miera stāvoklīpašreizējie simptomi, būtiskāko izmeklējumu rezultāti ja tādi ir pieejamimedikamentoza ārstēšana.

Dati apstrādāti ar aprakstošās statistikas, korelāciju un atšķirību analīzes metodi. Lai rak sturotu pētāmo pacientu grupu, analizēti vidējie grupas statistiskie rādītāji visai populācijai un atsevišķi abiem dzimumiem. Izvērtējot atšķirības starp dzimumiem, lietots neatkarīgu izlašu t-tests. Analizējot sirds - darbības frekvences sadalījumus pēc dažādām pazīmēm, tika lietots Pīrsona hī kvadrāta tests.

Sirdsdarbības frekvences mērījumi, kas iegūti ar palpācijas un EKG metodi, analizēti atsevišķi. Salīdzinot sirds darbības frekvences vidējās vērtības, kas iegūtas ar palpācijas un EKG metodi, tika lietots pāru paraugu t-tests. Pētot sirdsdarbības frekvences korelāciju ar citiem kardiovaskulārā riska faktoriem, izvēr tēta sirdsdarbības frekvences korelācija pēc Pīrsona korelācijas koeficienta r ar ķermeņa masas indeksu, sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, izsmēķēto cigarešu skaitu, glikozes, glikētā hemo globīna, kopējā holesterīna, zema un augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna un triglicerīdu līmeni kimberly richardson abc ziņu svara zudums, kā arī kreisā kambara izsviedes frakciju.

Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar palpācijas metodi līmeņu sastopamības saistībā ar dzimumu. Resting heart rate measured by pulse palpation levels in males, females and total population. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar EKG metodi līmeņu sastopamības saistībā ar dzimumu. Resting heart rate measured by electrocardiography levels in males, females and total population. Pacientu sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences līmeņu sastopamības biežuma dažādās vecuma grupās atainots 3.

Pētījumā nebija neviena pacienta ar steno kardijas IV funkcio nālo klasi. Pētījumā nebija neviena pacienta ar sirds mazspējas I funkcionālo klasi. Sirdsdarbības frekvences līmeņa saistība ar stenokardijas lēkmēm pārbaudīta ar neatkarīgu izlašu t-testu. Vidējo lēkmju skaitu katrā sirds darbības frekvences grupā nebija lietderīgi aprēķināt.

Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar pulsa palpācijas metodi līmeņu sastopamības saistībā ar vecumu. Resting heart rate measured by pulse palpation levels according to age. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums pēc sirdsdarbības frekvences ar EKG metodi līmeņu sastopamības saistībā ar vecumu.

Resting heart rate measured by electrocardiography levels according to age. Statistiski ticama sirdsdarbības frekvences saistība ar citiem analizētajiem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem netika konstatēta sk. No medikamentiem, kas samazina sirdsdarbības frekvenci, pacienti saņēma β blokatorus un ivabra dīnu. Neviens no analizētajiem pacientiem nesaņēma terapijā sirdsdarbības frekvenci samazi nošos kalcija kanālu blokatorus. No β blokatoriem ārsti izmantoja metoprololu, bisoprololu, karvedilolu un nebivololu.

Sirdsdarbības frekvences miera stāvoklī ar palpācijas metodi un EKG metodi korelācija ar ķermeņa masas indeksu, sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, izsmēķēto cigarešu skaitu, glikozes līmeni tukšā dūšā, glikēto hemoglobīnu, kopējo holesterīna līmeni, augsta un zema blīvuma lipoproteīnu holesterīnu, triglicerīdu līmeni un kreisā kambara izsviedes frakciju.

Resting heart rate measured by pulse palpation and electrocardiography correlation with the body mass index, systolic and dyastolic blood pressure, number of smoked cigarettes, blood glucose level, glycosylated hemoglobin, total cholesterol, high and low density lipoproteins, level of triglycerides and left ventricular ejection fraction.

Absolūtais un relatīvais pacientu skaits ar β blokatoru nepanesību vai kontrindikācijām. Absolute and relative number of patients with intolerance or contraindications of beta blockers.

Pacientiem, kuriem novēroja β blokatoru nepanesības simptomu vai kontrindikācijas, β blokatoru terapija tika pārtraukta. Šādas rekomendācijas dotas arī Latvijas Kardiologu biedrības darba grupas zinātniskajā nolēmumā Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu [12].

Klīniskie pētījumi tiek izmantoti, lai demonstrētu konkrēta ārstēšanas veida drošību un efektivitāti kontrolējamos eksperimentālajos apstākļos.

Mūsu pētījums ataino to, cik daudz Latvijā praktizējoši ārsti pievērš uzmanību sirdsdarbības frek vencei un kā to cenšas medikamentozi koriģēt. To veicot, pirmās vizītes laikā apsekoti Latvijā ārstēti tauku degļa peeing stenokardijas slimnieki. Mūsu pētījumā vidējā sirdsdarbības frekvence ir mazāka 67,7 ± 9,6, nosakot ar palpācijas metodi, un 66,9 ± 10,7, nosakot ar EKG metodi.

Tas norāda uz pozitīvu dinamiku Latvijas ārstu izpratnē par palielinātas sirdsdarbības frekvences ietekmi uz koronārās sirds slimības slimnieku prognozi pēdējo 4 5 gadu laikā. Salīdzinot mūsu pētījuma datus ar situāciju Eiropā, jāsecina, ka Latvijā pacientiem ar koronāro sirds slimību sirdsdarbības frekvence ir labāk kontrolēta.

Vecumā līdz 64 gadiem Latvijā ir 3 reizes augstāka mirstība no koronārās sirds slimības nekā Eiropas Savienībā kopumā. Augstais saslimstības un mirstības līmenis no sirds un asinsvadu slimībām Latvijā [15] uzliek morālu pienākumu ārstiem īpaši nopietni izturēties pret riska faktoru tostarp palielinātas sirdsdarbības frekvences kontroli slimniekiem ar koronāro sirds slimību. Mūsu pētījuma līdzīgi kā REALITY Latvia pacientus pārsvarā aprūpē kardiologi, bet ikdienā vairākumā gadījumu koronārās sirds slimības pacientus Latvijā ārstē ģimenes ārsti.

Kardiologi jaunas zinātniskās atziņas praksē ievieš ievēro jami ātrāk nekā ģimenes ārsti. Ņemot vērā, ka palielināta sirdsdarbības frekvence kā neatkarīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors iekļauta tikai jaunākajās Eiropas un Latvijas kardiovaskulāro sli mību profilakses vadlīnijās [1, 2], izpratne par palielinātas sirdsdarbības frekvences negatīvo ietekmi uz koronārās sirds slimības prognozi ģimenes ārstiem noteikti ir zemāka nekā kardiologiem.

Attiecīgi sirdsdarbības frekvences kontrole kopējā Latvijas koronārās sirds slimības slimnieku populācijā kur vairākums pacientu ārstējas pie ģimenes ārstavisticamāk, ir sliktāka nekā mūsu pētījumā. Lai gan zināms, ka palielināta sirdsdarbības frekvence izraisa išemizāciju [16 19] un attiecīgi starp slimniekiem ar augstāku sirdsdarbības frekvenci vajadzētu būt vairāk pacientu ar stenokardijas simptomiem, mūsu dati to neapstiprina. Mūsu analizētajā populācijā pacientiem, kuriem ir stenokardijas lēkmes, nav augstāka sirdsdarbības frekvence nekā tiem, kuriem lēkmju nav.

Mūsu dati neliecina arī par korelāciju starp sirdsdarbības frekvenci un stenokardijas lēkmju skaitu. Kā pamata preparātus sirdsdarbības frekvences samazināšanai ārsti izmanto β blokatorus. Mūsu pētījumā neviens pacients nelieto sirdsdarbības frekvenci samazinošos kalcija kanālu blokatorus, kas norāda uz šīs medikamentu grupas zemo popularitāti Latvijā. Autori to saista ar slikto līdzestību [21]. Iespējams, β bloka toru sliktā panesība ir iemesls tam, ka praksē netiek lietotas pilnas β blokatoru devas.

Ivabradīns ir tīrs sirdsdarbības frekvenci samazi nošs līdzeklis, kas darbojas sinusa mezglā un neietekmē citas sirds funkcijas [22]. Ivabradīnam piemīt antiišēmiska un antiangināla efektivitāte [22], kā arī ir dati par tā spēju samazināt koronāro notikumu risku [23 25]. Šī pētījuma rezultāti rāda, ka ivabradīnu ārsti galvenokārt izmanto situācijās, kad blakņu vai kontr indikāciju dēļ ir spiesti pārtraukt β blokatoru terapiju.

No 15 pacientiem, kuri saņem ivabra dīnu, 13 gadījumos ivabradīna terapija sākta pēc tam, kad nepanesības vai kontrindikāciju dēļ β blokatoru terapija pārtraukta. Līdzīgi kā β blokatori, ivabradīns tiek lietots nepietie kamās devās. Ņemot vērā palielinātas sirdsdarbības frekvences saistību ar kardiovaskulāro notikumu riska pieaugumu [10], labāk kontrolējot sirdsdarbības frekvenci pacientiem ar koronāro sirds slimību, iespējams, izdotos samazināt kardiovaskulāro notikumu skaitu Latvijā.

Mūsu pētījuma dati neļauj izdarīt secinājumus par to, kā ārsti uztver konkrēto sirdsdarbības frekvences līmeni kā augstu, zemu vai normālu. Kā parāda REALITY Latvia dati, tieši kimberly richardson abc ziņu svara zudums ārstu attieksme nevis sirdsdarbības frekvences līmenis pats par sevi ir izšķiroša, lai ārsts pieņemtu lēmumu par medika mentozu sirdsdarbības frekvences samazināšanu [13].

Ņemot vērā salīdzinoši nelielo pētījumā iekļauto pacientu skaitu un to, ka šis pētījums nenovērtē ārstu attieksmi pret konkrēto sirdsdarbības frekven ces līmeni, kas ļautu labāk izprast ārstu motivāciju vai tās trūkumu attiecībā uz medikamentozu sirds darbības frekvences samazināšanu, nepieciešami plašāki pētījumi šajā jomā.

Būtu ieteicami arī pētījumi par to, vai sirdsdarbības frekvences kontrole vieniem un tiem pašiem koronārās sirds slimības slimniekiem ilgākā laika periodā uzlabojas vai ne. Sirdsdarbības kimberly richardson abc ziņu svara zudums samazinošo līdzekļu lietošanas biežums un devas norāda uz neizmantotām iespējām kimberly richardson abc ziņu svara zudums kontrolēt šo riska faktoru. We aimed to characterize resting HR as well as analyze prevalence and control of increased resting HR 70 bpm in patients with established CAD in Latvia.

We surveyed treated outpatients with stable CAD. Following data were analyzed: resting HR measured by pulse palpation and electrocardiography ECGphysical examination, clinical data and treatment. Increased resting HR 70 bpm was present in When analyzing different levels of HR 59, 60 64, 65 69, 70 74, 75 79, 80 84, 85 it most commonly was within the range from 60 to 64 bpm in Patients were taking β blockers in Metoprolol was used in Ivabradin was used in Despite treatment, more than one third of outpatients with stable CAD have mlis svara zudums kit resting HR 70 bpm.

Current practice with HR reducing agents frequency of usage and daily doses indicate underestimated potential for better control of this RF. Keywords: heart rate, cardiovascular risk, coronary artery disease, control.

SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION

Graham I. Kardiovaskulāro slimību KVS profilakses vadlīnijas. Fox K. F: F19 F Parodi G. Diaz A. SHIFT investigators. Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu.

LKB darba grupas zinātniskais nolēmums. Rīga, lpp. Balode I. Mintāle I. Euro Heart Survey of Angina Investigators. Hinderliter A. Subsets of ambulatory myocardial ischemia based on heart rate activity. Expert consensus document on β-adrenergic receptor blockers. Iespējams, arī minerālu vielmaiņas traucējumi un to korekcijas kvalitāte nosaka peritonīta rašanos.

Pētījums veikts, lai izpētītu šo iespējamo saistību, tāpēc tika izmantotas 76 peritoneālās dialīzes pacientu ambulatorās kartes un analizēta saistība starp peritonīta incidenci, minerālu vielmaiņas rādītājiem analīzēs un D vitamīna terapiju noteiktā laika periodā. Iegūtie rezultāti liecina, ka minerālu vielmaiņas traucējumu korekcija pētāmajā populācijā kopumā ir veiksmīga un nevedina domāt, ka minerālu vielmaiņas traucējumu korekcijai būtu tieša saistība ar peritonīta incidenci.

Tomēr nevar izslēgt D vitamīna terapijas iespējamo ietekmi uz peritonīta rašanos, ņemot vērā tā daudzpusīgās ekstraskeletālās funkcijas un D vitamīna receptoru un aktivatoru enzīmu atrašanos praktiski visos organisma audos. Šo saistību varētu analizēt, ja būtu pieejami dati par dažādu D vitamīna formu parakstīšanu terapijā. Tādējādi par galveno diskusijas punktu kļūst jautājums, vai hroniskas nieru slimības turpmāk tekstā HNS V stadijas slimniekiem būtu jāsaņem D vitamīns ne tikai aktivētā formā, bet arī neaktivētā, lai ietekmētu imūnsistēmas darbību un samazinātu blakusslimību rašanās risku.

Atslēgvārdi: peritonīts, minerālu vielmaiņas traucējumi, peritoneālā dialīze, hroniska nieru sli mība, D vitamīns. Ievads Minerālu vielmaiņas traucējumi HNS V stadijas slimniekiem būtiski ietekmē kardiovaskulāro notikumu risku, tāpēc adekvāta to korekcija ir cieši saistīta ar dzīvildzi.

Akūts peritonīts ir biežākā peritoneālās dialīzes turpmāk tekstā PD komplikācija, kas kimberly richardson abc ziņu svara zudums nav izplatīts PD slimnieku nāves cēlonis, bet ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan iespējamo PD veik ša nas ilgumu. D vitamīna būtiskā nozīme minerālu vielmaiņā un tās traucējumu korekcijā ir pierādīta jau sen, bet relatīvi nesen tiek runāts par tā daudzpusīgajām ekstraskeletālajām funkcijām, kurās ietilpst arī imūnmodulācija, kam varētu būt nozīme peritonīta attīstībā.

Ir veikti samērā daudzi pētījumi par tādiem peritonīta riska faktoriem kā PD katetra izejas atveres un tuneļa infekcija, invazīvas manipulācijas, PD katetra kimberly richardson abc ziņu svara zudums bez antibakteriālas profilakses un intranazāla S. Savukārt minerālu vielmaiņas un D vitamīna ietekme uz peritonīta attīstību ir relatīvi maz pētīta. Ir pieejami pretrunīgi dati par to, kāda ir saistība starp PD ilgumu un kimberly richardson abc ziņu svara zudums biežumu.

Vairums uzskata, ka lielāks risks ir PD uzsākšanas sākumā, savukārt citos ziņojumos tieši PD ilgums tiek minēts kā riska faktors, kas saistīts ar PD membrānas nolietošanos un nepietiekamu PD devu. Darba mērķis Novērtēt minerālu vielmaiņas traucējumu kontroli PD slimnieku grupai un izvērtēt potenciālo sakarību starp peritonīta incidenci un pārmaiņām minerālu vielmaiņas kompensācijā. Materiāls un metodes Pētījums tika veikts laika kimberly richardson abc ziņu svara zudums no. Pētījumā tika izmantotas 76 Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra Peritoneālās dialī zes nodaļas gada PD slimnieku uzraudzības ambulatorās kartes.

Pētījumā tika iekļautas 50 pacientu ambulatorās kartes, kuras bija atbilstošas iekļaušanas kritērijiem PD tika veikta vismaz 12 mēnešus un bija pieejama vismaz viena analīze ar nepieciešamajiem rādītājiem. Pētījumā iegūtie dati tika apkopoti un analizēti, meklējot iespējamas pētāmo parametru savstarpējās korelācijas.

Rezultāti Kopējais pacientu skaits: 50 16 vīrieši un 34 sievietes. Vidējais vecums: 62,6 gadi no 27 līdz 87 gadu vecumam. Pacientu vidējie minerālu vielmaiņas rādītāji atainoti 1. Tā kā PTH līmenis ļoti atšķiras, tas tiek sadalīts 5 grupās. Tikai dažiem pētījuma dalībniekiem bija lielāks peritonīta epizožu skaits 2 5.

Tas jāņem vērā, analizējot rezultātus, jo šajās grupās iegūtie novērojumi nav attiecināmi uz visu pētāmo populāciju sk. Līdzīgs rezultāts ir arī otrajā grupā, kurā ietilpst pacienti, kuriem dialīze ilgst 2 5 gadus, bet no pacientiem, kam PD ilgst vairāk nekā 5 gadus, nebija neviena peritonīta 12 mēnešu laikā.

Savukārt 20 pacientiem, kuriem PD ilgst 1 2 gadus, bija 19 peritonīta epizodes sk. Otrajā attēlā salīdzinātas divas grupas pacienti, kuriem 12 mēnešu laikā peritonīts nebija, un pacienti, kuriem bija 1 5 peritonīta epizodes 12 mēnešu laikā.

Nav novērojamas atšķirības abās grupās ne savā starpā, ne salīdzinot ar vidējiem populācijas rādītājiem. Astotajā tabulā redzams, ka pacientiem, kuriem nebija nevienas peritonīta epizodes, P līmeņa rādītāji ir nedaudz labāki nekā vidējie populācijas rādītāji, bet grupā, kurā bija 1 5 peritonīta epizodes, rādītāji ir nedaudz sliktāki nekā populācijā izteiktāka hiperfosfatēmija. Devītajā tabulā atainotie rezultāti liecina, ka starp PTH līmeni šajās grupās nav vērojamas būtiskas atšķirības.

Ceturtajā attēlā salīdzinātas pacientu grupas, kam peritonīta nebija, un grupa, kam bija 1 5 peritonīta epizodes. Nav novērojama ticama saistība starp peritonīta hcg svara zuduma izsekošanas lapa un PTH līmeni.

Retos gadījumos tas tika parakstīts devā 0,25 vai 1,0 mkg. Tā kā katram pacientam kalcitriola deva tika koriģēta katru mēnesi, mainot gan devu, gan lietošanas biežumu, pētījuma rezultātos atspoguļota vidējā deva un lietošanas biežums pēdējo 12 mēnešu laikā.

Nevienam no 50 pacientiem nebija parakstītas citas D vitamīna formas. Dažos gadījumos īslaicīgi ne ilgāk kā 2 mēnešus kalcitriols aizstāts ar α kalcidolu sk. No rezultātiem redzams, ka arī tas, cik bieži pacienti saņēmuši kalcitriolu, neietekmē peritonīta biežumu, salīdzinot to ar vidējiem rādītājiem sk. Average levels of mineral and bone metabolism parameters. Serum calcium levels of studied population.

Serum phosphorus levels of studied population. Serum PTH levels of studied population. Incidence of peritonitis in the studied population.

Duration of peritoneal dialysis in the studied population. Relation between serum calcium levels and incidence of peritonitis. Relation between serum phosphorus levels and incidence of peritonitis. Relation between serum PTH levels and incidence of peritonitis. Frequency of vitamin D usage in therapy. Relation between usage of vitamin D and incidence of peritonitis. Peritonīta incidences saistība ar peritoneālās dialīzes ilgumu. Kalcija līmeņa saistība ar peritonīta incidenci.

Fosfora līmeņa saistība ar peritonīta incidenci. PTH līmeņa saistība ar peritonīta incidenci. D vitamīna terapijas saistība ar peritonīta incidenci. Citos pētījumos tas bija 1,8 ± 0,5 [1], 1,76 ± 0,43 [2]. Tomēr vadlīniju autori atzīst, ka formulēt PTH mērķus ir grūti, zinot, cik dažādas PTH noteikšanas metodes tiek lietotas un cik ierobežots ir to specifis kums.

Iespējams, arī šajā gadījumā ir nozīme izmantotajām laboratorijas metodēm.